ေနာက်ဆံုးတင်ခဲ့သည့် ဗီဒီယိုေတွက

​ေဒါ်​ေအာင်​ဆန်း​စု​ြကည် ​ရှင်း​ြပ​တဲ့ ​ြမန်​မာ-​ဘား​မား


ဂျာမဏီအဓိပတိ​ေဟာင်း​ ဝီလီယံဘရန့်​ ဆုလက်ခံပွဲ အခမ်း​အနား​တွင် ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် မိန့်​ြကား​ေသာ Burma / Myanmar အ​ေြကာင်း​

Burma ​ဟာ ​များ​စွာ​ေသာ ​တိုင်း​ရင်း​သား​လူ​မျိုး​စု​တို့​ရဲ ​ေြမ​ြဖစ်​ပါ​တယ်။ ​လူ​ေတာ်​ေတာ်​များ​များ​က ​ေမး​ြက​ေတာ့ ​ကျ​မ ​ဘာ​ေြကာ​င့် Burma ​လို့ ​သံုး​နံှုး​တယ်​ဆို​တာ ​ရှင်း​ြပ​ဖို့ ​လို​အပ်​ြပီ ​ထင်​ပါ​တယ်။ ၁၉၄၈​မှာ ​ကျ​မ​တို့ ​လွတ်​လပ်​ေရး​ရ​တဲ့ ​အ​ချိန်​မှာ Burma ​ဟု​သာ (​နိုင်​ငံ​တ​ကာ​က) ​သိ​ြက​ပါ​တယ်။ ​နှစ်​ကာ​လ ​ကျ​မ​ေသ​ေသ​ချာ​ချာ ​မ​မှတ်​မိ​ေပ​မ​ယ့် ​အ​နှစ် ၂​ေဝ​ကျာ် ​ဆို​ရှယ်​လစ်​စ​နစ်​အ​တွင်း ၁၉၇၀ -၁၉၈၀ ​ကာ​လ​ေတွ​အ​ထိ ​ကျ​မ​တို့ Burma ​လို့​သာ ​သံုး​စွဲ​ခဲ့​ြက​တာ​ပါ။ ​ဒါ​ေပ​မ​ယ့် ၁၉၈၈​မှာ ​စစ်​အ​စိုး​ရ ​အာ​ဏာ​သိမ်း​ြပီး​ေနာက် ​ေန့​တ​ေန့​မှာ Myanmar ​လို့ ​ေခါ်​ဖို့၊ Burma ​လို့ ​ဆက်​လက် ​မ​သံုး​စွဲ​ဖို့ ​သ​တင်း​စာ​နဲ့ ​နိုင်​ငံ​ပိုင်​အ​သံ​လွှ​င့်​ဌာ​န​က ​ေြက​ညာ​ပါ​တယ်။ ​တ​ရား​ဝင်​ထုတ်​ြပန်​တဲ့ ​ရှင်း​လင်း​ချက်​မှာ Burma ​ဆို​တာ ​ကို​လို​နီ​ေတွ​ရဲ့ ​ဖန်​တီး​ချက်​ြဖစ်​တယ်။ Myanmar ​ဆို​မှ ​သ​ေဘာ​ဝ​ကျ​တဲ့ ​အ​မည်​ြဖစ်​တယ်၊ ​ကျ​မ​တို့ ​နိုင်​ငံ​အ​မည်​ြဖစ်​တယ် ​လို့ ​ေဖာ်​ြပ​ပါ​တယ်။ ​အဲ​ဒါ​ဟာ ​မ​မှန်​ပါ​ဘူး။ ​အ​ရင်​က ​ကျ​မ​ေြပာ​ခဲ့​သ​လို Burma ​ဟာ ​များ​စွာ​ေသာ ​တိုင်း​ရင်း​သား​လူ​မျိုး​စု​တို့​ရဲ ​တိုင်း​ြပည်​ြဖစ်​ပါ​တယ်၊

Burmese ​ဆို​တာ ​အဲ​ဒီ​လူ​မျိုး​စု​ေတွ​ထဲ​က ​တ​စု​သာ​ြဖစ်​တယ်။ Burmese ​ရဲ့ ( ​ြမန်​မာ​လို ) ​စာ​သံုး​ေပ​သံုး​ေဝါ​ဟာ​ရ ​အ​မည်​ဟာ " ​ြမန်​မာ" ​ပါ​ပဲ။ ​အ​မှန်​ေတာ့ " ​ြမန်​မာ" ​ဆို​တာ ​အ​ြကီး​ဆံုး​လူ​မျိုး​စု​တ​စု (Burmese)​ရဲ့ ​စာ​ေပ​သံုး​လူ​မျိုး​အ​မည်​ြဖစ်​တယ်​ဆို​တာ ​ရှင်း​ရှင်း​လင်း​လင်း​သိ​သာ​ပါ​တယ်။ ​ကျ​မ​ဟာ Burmese ​ြဖစ်​ပါ​တယ်။ ​ကျ​မ​ဟာ ​ြမန်​မာ​လူ​မျိုး​ြဖစ်​ပါ​တယ်။ ( ​ရယ်​သံ​များ )

​ကျ​မ ​ြမန်​မာ​စ​ကား​နဲ့ ​ေြပာ​တဲ့ ​အ​ခါ​မှာ ​ကျ​မ​ကိုယ်​ကျ​မ "​ဘာ​မီးစ် " ​လို့ ​တ​ခါ​မှ ​မ​ေြပာ​ဘူး။ ​ကျ​မ​ကိုယ်​ကျ​မ " ​ြမန်​မာ​လူ​မျိုး" ​ပါ​လို့​ပဲ​ေြပာ​ပါ​တယ်။

​ရှင်​တို့​မှာ​လဲ ​ဒီ​လို​ပံု​စံ​မျိး ​ရှိ​မယ်​လို့ ​ကျ​မ​ထင်​ပါ​တယ်။ ​ရှင်​တို့ ​အ​ဂင်္လိပ်​လို ​ေြပာ​ဆို​တဲ့ ​အ​ခါ​မှာ ​ရှင်​တို့​ကိုယ် ​ရှင်​တို့ German ( ​အ​ဂင်္လိပ်​ဘာ​သာ​သုံး) ​လို့​ပဲ ​သုံး​နှုံး​ေလ့​ရှိ​ြပီး Deutsche ( ​ဂျာ​မန်​ဘာ​သာ​သုံး) ​လို့ ​ရည်​ညွန်း​မ​ရှိ​ပါ​ဘူး။ ​ဒါ​ဟာ ​လုံး​ဝ​သ​ဘာ​ဝ​ကျ​ပါ​တယ်။ ​ဒီ​နည်း​အ​တိုင်း​ပဲ ​ြပင်​သစ်​လူ​မျိုး​အား​လုံး​ဟာ ​အ​ဂင်္လိပ်​လို ​ေြပာ​ဆို​တဲ့ ​အ​ခါ​မှာ ​မိ​မိ​ကိုယ် ​မိ​မိ Française ( ​ြပင်​သစ်​ဘာ​သာ​သုံး) ​လို့ ​ေြပာ​ေလ့​နည်း​ပါး​ြပီး French ( ​အ​ဂင်္လိပ်​ဘာ​သာ​သုံး) ​လို့​ပဲ ​သုံး​နှုံး​ေလ့​ရှိ​ပါ​တယ်။

​ဒီ​အ​တိုင်း​ပါ​ပဲ ​ကျ​မ​လဲ ​အ​ဂင်္လိပ်​လို ​ေြပာ​ဆို​တဲ့ ​အ​ခါ​မှာ ​ကျ​မ​နိုင်​ငံ​ကို Burma ​လို့ ​ရည်​ညွန်း​သုံး​စွဲ​ပါ​တယ်။

​ကျ​မ​အ​ေန​နဲ့ ​နိုင်​ငံ​အ​မည်​သစ် Myanmar ( ​အ​ဂင်္လိပ်​ဘာ​သာ​သုံး) ​ကို ​ဆန့်​ကျင်​တာ​က ​ဒါ​ဟာ ​ြပည်​သူ့​ဆ​န္ဒ​သ​ေဘာ​ထား​ကို ​ေတာင်း​ခံ​ြခင်း​မ​ရှိ​ပဲ ​အ​တင်း​အ​ြကပ်​သုံး​ခိုင်း​လို့​ပါ​ပဲ။ ​တ​နည်း​ေြပာ​ရ​ရင် Myanmar ​ဆို​တာ ​ဒီ​မို​က​ေရ​စီ​မ​ကျ​တဲ့ ​ပံု​သ​ဏ္ဌန်​မျိုး​နဲ့ ​ကျ​မ​တို့​ကို ​သတ်​မှတ်​ေပး​လိုက်​တဲ့ ​အ​မည်​ပဲ​ြဖစ်​ပါ​တယ်။ ​ဒီ​လို ​အာ​ဏာ​ရှိ​သူ​ေတွ​က (​သူ​တို့​ဘာ​သာ) ​ဆုံး​ြဖတ်​လိုက်​လိုက်​ြပီး​မှ ​ဒီ​လို​နည်း​နဲ့ ​ကျ​မ​တို့​ကို ​အ​သိ​ေပး​ခဲ့​တယ်။

​ကဲ...၊ ​ကျ​မ​က​ေတာ့ ​တိုင်း​ြပည်​ကို ( ​အ​ဂင်္လိပ်​ဘာ​သာ​သုံး​အ​ေန​နဲ့ ) Burma ​လို့​ပဲ ​ဆက်​လက်​ေခါ်​ပါ​မယ်။ ( ​လက်​ခုပ်​သံ​များ) ​ဒါ​ေပ​မ​ယ့် ​ဒီ​မို​က​ေရ​စီ​ကို ​ယံု​ြကည်​သူ​တ​ဦး​ြဖစ်​တဲ့​အ​ေလျှာက် ​လူ​တိုင်း​ဟာ ​ကျ​မ​တို့​တိုင်း​ြပည်​ကို Burma ​လို့​ေခါ်​မ​လား၊ Myanmar ​လို့​ေခါ်​မ​လား​ဆို​တာ ​မိ​မိ​တို့ ​ကိုယ်​တိုင်​ေရွး​ချယ်​နိုင်​ပါ​တယ်။ ​ရှင်​တို့ ​သ​ေဘာ​ဆ​န္ဒ​အ​ရ ​ြဖစ်​မယ်၊ ​တ​ဦး​တ​ေယာက်​က ​အ​တင်း​အ​ြကပ်​ခိုင်း​တာ​မျိုး ​မ​ဟုတ်​ဘူး​ဆို​ရင် ​ကျ​မ ​နှစ်​မျိုး​စ​လုံး​ကို ​လက်​ခံ​နိုင်​ပါ​တယ်။

Daw Aung San Suu Kyi's speech receiving Willy Brandt prize

Burma is a land of many ethnic nationalities. Now I think at this point I must explain my use of Burma because many people have asked me about this. When we became independent in 1948, we were known as Burma. I can't quite remember exact years which is how much important I put on it, but during 20 years of Burma Socialist program party I think somewhere 1970 or 1980 we can continue to use Burma. But after Military regime took over 1988, one day it is announced in newspaper and on state radio that our country would here forth be known internationally as Myanmar and no longer as Burma.

The official explanation given to us was that Burma was a colonial invention , Myanmar was a nature name. It was our name for our country. This is of course it's not true as I said earlier Burma is a country of many ethnic nationalities and Burmese is just one of this ethnic nationalities.

The literally name for Burmese is Myanmar.In fact, the name Myanmar is simply literally name of one particular ethnic group, the biggest ethnic group, the Burmese, I am Burmese. Now I am all Myanmar. When I say in Burmese, I never refer to us as Burmese.

I refer to us as Myanmar.I think the same way when you say in English, you refer to yourself as German rather than Deutsche. That is perfectly natural. All French say that French rather than Française when you speak English. In same way, when I speak English, I refer to our country as Burma.

The main reason why I object to new name Myanmar is because it is imposed on our country without following the will of our people. In another words, Myanmar is a name given to us entirely undemocratic fashion.

This was decided by those in power. It is how we are going to be known.

So, I can continue to refer to my country as Burma. But as somebody who believe in democracy, everyone of you may decide for yourself whether to refer to my country as Burma or Myanmar. Both are equally acceptable to me if you use it out of your own free will and not because because somebody has force you to use that name so.

တိုင်းရင်းသားများနှင့် NLD


လုပ်အားေပး


နုိင်ငံသား ဥပေဒ၊ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး


ရင်းနှီးြမုတ်နှံြခင်း


၁၉၉ဝ ေရွှးေကာက်ပွဲရလဒ်နဲ့ NLD


၂ဝ၁ဝ ေရွှးေကာက်ပွဲမဝင်ခဲ့ြခင်းနှင့် ၂ဝ၁၂ ြကားြဖတ်ေရွှးေကာက်ပွဲဝင်ခဲ့ြခင်း


အြပစ်တင် ရှုတ်ချြခင်းနှင့် အမျိုးသားြပန်လည်ရင်ြကားေစ့ေရး


nld နဲ့ ြပည်တွင်းြငိမ်းချမ်းေရး


အေမွ ...


သမ္မတ၊ ပါတီနုိင်ငံေရးနှင့် ပါတီနုိင်ငံေရးတာဝန်


ဒီမိုက​ေရစီနဲ့​ လူ့​အခွင့်​အ​ေရး​အတွက် ထူ​ေထာင်ခဲ့​တဲ့​ NLD


ကျွန်မတို့​ အဖွဲ့​ချုပ်ဟာ စြပီး​ေတာ့​ ထူ​ေထာင်တုန်း​က ကတည်း​က ဒီမိုက​ေရစီနဲ့​ လူ့​အခွင့်​အ​ေရး​အတွက်ဆိုြပီး​ေတာ့​ စြပီး​ေတာ့​ ထူ​ေထာင်ခဲ့​တာပါ။ ဒီမိုက​ေရစီနဲ့​ လူ့​အခွင့်​အ​ေရး​အတွက်ဆိုတာဟာ နိုင်ငံနဲ့​ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား​ေတွ အတွက်ြဖစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ြပည်သူလူထုဟာ လူ့​အခွင့်​အ​ေရး​ေတွ ြပည့်​ြပည့်​ဝဝ ရမှသာလျှင် သိက္ခာရှိတဲ့​ နိုင်ငံတစ်ခု ြဖစ်နိုင်မှာပါ။

ကျွန်မတို့​ ဒီမိုက​ေရစီစနစ်ကို ​ေရွး​ချယ်ရတဲ့​ အ​ေြကာင်း​ကလည်း​ ဒီစနစ်သာလျှင် နိုင်ငံသား​ေတွရဲ့​အခွင့်​အ​ေရး​ေတွကို အြပည့်​အဝ ကာကွယ်မှု​ေပး​မယ်လို့​ ကျွန်မတို့​ယံုြကည်လို့​ ဒီမိုက​ေရစီစနစ်ကို ​ေရွး​ချယ်ခဲ့​တာပါ။

အ​ေရအတွက်ထက် အရည်အချင်း​ကို အဓိကထား​တဲ့​ NLD


အများ​က​ေနြပီး​ေတာ့​ အဖွဲ့​ချုပ်ဝင်​ေတွ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့​ြဖစ်လာနိုင်​ေရး​အတွက်၊​ အဖွဲ့​ချုပ်ဝင်များ​ အ​ေရအတွက် ပွား​များ​လာ​ေရး​အတွက် ဥပမာအား​ြဖင့်​ဆိုလို့​ရှိရင် ​ေလျှာက်လွှာကို အလကား​ေပး​ဖို့​ ဆိုြပီး​ေတာ့​ အြကံြပုတာ​ေတွ ရှိပါတယ်။ အဲ့​ေတာ့​ ကျွန်မက ဒီကိစ္စနဲ့​ ပတ်သက်လို့​ ​ေြပာချင်ပါတယ်။

ကျွန်မတို့​က အ​ေရအတွက်ကို အဓိကထား​တာ မဟုတ်ပါဘူး​။ အရည်အချင်း​ကို အဓိကထား​တာပါ။ အဲ့​ေတာ့​ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်ကို ဝင်လို့​လွယ်လို့​ဝင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့​ သ​ေဘာနဲ့​ေတာ့​ ဝင်တာမျိုး​ ကျွန်မတို့​ မြဖစ်​ေစချင်ပါဘူး​။ အဖွဲ့​အစည်း​ တစ်ခုကို ဝင်တယ်ဆိုလို့​ရှိရင် ယံုြကည့်​မှုကို အ​ေြခခံြပီး​ ဝင်ရမှာပါ။ တကယ်ယံုြကည်မှုကို အ​ေြခခံတယ် ဆိုလို့​ရှိရင်​ေတာ့​ နည်း​နည်း​ေလး​ေတာ့​ အခက်အခဲ ရှိလို့​ရှိရင်​ေတာင်မှ ဒီအခက်အခဲကို လက်ခံရမှာပါ။ အင်မတန်လွယ်မှ ဝင်မယ်၊​ အင်မတန်လွယ်မှ လုပ်မယ်ဆိုလို့​ရှိရင်​ေတာ့​ ဒီအဖွဲ့​အစည်း​အ​ေပါ်မှာ ထား​တဲ့​စိတ်ဓါတ်ဟာ​ေတာ့​ နည်း​နည်း​ေပါ့​တယ်လို့​ပဲ ကျွန်မ ဒီလိုပဲ သံုး​သပ်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ တကယ်ပဲ ​ေလး​ေလး​နက်နက် ဒီအဖွဲ့​အစည်း​တစ်ခုကို ယံုြကည်တယ် ဒီအဖွဲ့​အစည်း​နဲ့​အတူ လုပ်ချင်တယ် ဆိုလို့​ရှိရင်​ေတာ့​ ​ေလျှာက်လွှာတန်ဖိုး​ဆိုတာ​ေလး​ေလာက်​ေတာ့​ ​ေပး​နိုင်ရမယ့်​၊​ ​ေပး​ချင်မယ့်​ အ​ေနအထား​ရှိရမယ်လို့​ ကျွန်မထင်ပါတယ်။

ဒါ ကျွန်မ ပိုက်ဆံအရ ​ေြပာ​ေနတာမဟုတ်ပါဘူး​။ မူအရ ​ေြပာ​ေနတာပါ။ အဲ့​ဒီ​ေလာက်မှ ဒီအဖွဲ့​အစည်း​ကို တန်ဖိုး​မထား​ဘူး​ဆိုလို့​ရှိရင်​ေတာ့​ တကယ်ပဲ အဖွဲ့​အစည်း​ရဲ့​အလုပ်​ေတွမှာ ပါဝင်ြပီး​ေတာ့​ ​ေဆာင်ရွက်ချင်တဲ့​ဆန္ဒရှိပါ့​မလား​လို့​ ကျွန်မတို့​ ​ေမး​ရမှာြဖစ်ပါတယ်။

​ေနာက်ြပီး​ေတာ့​လည်း​ ကျွန်မတို့​အဖွဲ့​ချုပ်ထဲကို ဝင်မှ ကျွန်မတို့​အဖွဲ့​ချုပ်ကို ​ေထာက်ခံရာ မ​ေရာက်ပါဘူး​။ ကျွန်မတို့​ ြကား​ြဖတ်​ေရွး​ေကာက်ပွဲအတွက် စည်း​ရံုး​ေရး​ကာလမှာဆိုလို့​ရှိရင် အဖွဲ့​ချုပ်ဝင်များ​မဟုတ်တဲ့​ သာမန်ြပည်သူြပည်သား​များ​ရဲ့​ေထာက်ခံအား​ေပး​မှုဟာ အင်မတန်မှ အ​ေရး​ပါခဲ့​ပါတယ်။ အင်မတန်မှလည်း​ အင်အား​ြကီး​ခဲ့​ပါတယ်။ ဒီ​ေထာက်ခံမှု​ေြကာင့်​လည်း​ ကျွန်မတို့​ကိုယ်စား​လှယ်​ေတွ အနိုင်ရခဲ့​တာ ြဖစ်ပါတယ်။

အဲ့​ဒီ​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​အဖွဲ့​ထဲမှာ ပါတီဝင် ဘယ်နှစ်​ေယာက်ရှိတယ်ဆိုတာ အဓိက ကျွန်မတို့​ ဒါ ြကွား​စရာလည်း​ မဟုတ်ပါဘူး​။ ဒီဟာကို ကျွန်မတို့​ သိပ်ြပီး​ေတာ့​ အ​ေရး​ြကီး​တယ်လို့​ ထင်စရာလည်း​ မဟုတ်ပါဘူး​။ အတိုင်း​အတာတစ်ခုထိ​ေတာ့​ အ​ေရး​ြကီး​ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။

နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီတစ်ခုဆိုတာဟာ ြပည်သူရဲ့​ေထာက်ခံမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း​ အဖွဲ့​ဝင်အင်အား​နဲ့​လည်း​ ြပနိုင်ဖို့​လိုပါတယ်။

​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်ကို ဆက်ခံမယ့်​လူ​ေရွး​ြပီး​ြပီလား​


ဒီမိုက​ေရစီကို ယံုြကည်တဲ့​သူ​ေတွဟာ ​ေခါင်း​ေဆာင်က​ေနြပီး​ေတာ့​ ကိုယ့်​ကို ဆက်ခံမယ့်​သူကို မ​ေရွး​ချယ်ဘူး​။ ြပည်သူလူထုက​ေရွး​ချယ်တယ်။ (လက်ခုပ်သံများ​)။ အဲ့​ဒါကို စဉ်း​စဉ်း​စား​စား​ နား​လည်ဖို့​လိုတယ်။ ဒါက ဘုရင်စနစ်မဟုတ်ဘူး​ေနာ်။ ကျွန်မက​ေန ကျွန်မရဲ့​ ဆက်ခံမယ့်​လူကို ​ေခါင်း​ေခါက်ြပီး​ေရွး​ချယ်ဖို့​ဆိုတာ (((လံုး​ဝ))) မစဉ်း​စား​ဘူး​။

ကျွန်မတို့​ ဘာလုပ်သလဲဆို​ေတာ့​ တတ်နိုင်သမျှ ​ေနာင်လာတဲ့​ မျိုး​ဆက်​ေတွကို ကျွန်မတို့​ ြပုစုပျိုး​ေထာင်​ေပး​တယ်။ အရည်အချင်း​ြမှင့်​တင်​ေပး​တယ်။ အဲ့​ဒီဟာလည်း​ ​ေတာ်​ေတာ်ရုန်း​ကန်ရတဲ့​ ကိစ္စပါ။

ဒါပွင့်​ပွင့်​လင်း​လင်း​ေြပာရမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့​နိုင်ငံမှာ ပညာ​ေရး​စနစ်ဟာ အနှစ် ၅၀ လံုး​လံုး​ အင်မတန်မှ နိမ့်​ကျခဲ့​တဲ့​ အခါကျ​ေတာ့​ အခု ကျွန်မတို့​ေနာက် တက်လာတဲ့​မျိုး​ဆက်​ေတွဟာ အရင် လူြကီး​ေတွ​ေလာက် အရည်အချင်း​မြပည့်​စံုဘူး​။ ဒါအမှန်ပဲ။ ကျွန်မတို့​ရဲ့​လူငယ်​ေတွကို လူလတ်ပိုင်း​ေတွကို နှိမ်ြပီး​ေတာ့​ ​ေြပာချင်လို့​မဟုတ်ဘူး​။ အြဖစ် အြဖစ်အတိုင်း​ ​ေြပာတာ။ ဒါ ဒီမျိုး​ဆက်​ေတွရဲ့​ အြပစ်လည်း​ မဟုတ်ဘူး​။ ​ေြပာမယ်ဆိုရင်​ေတာ့​ အား​လံုး​အြပစ်​ေပါ့​ေနာ်။ ကျွန်မက​ေတာ့​ လူတိုင်း​ဟာ ကိုယ့်​ကိုယ်ကို တာဝန်ယူရမယ်။ ကိုယ့်​နိုင်ငံမှာြဖစ်တဲ့​ဟာဟာ ကျွန်မတို့​အား​လံုး​နဲ့​ဆိုင်တယ်။ ငါတို့​လုပ်ထှာမဟုတ်ဘူး​ဆိုြပီး​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​ေနလို့​မြဖစ်ဘူး​။ အား​လံုး​နဲ့​ဆိုင်တယ်။ အဲ့​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​မှာလည်း​ တာဝန်ရှိတယ်။

ဒါ​ေပမယ့်​ ဒီ ပညာ​ေရး​ စနစ်ရဲ့​ နိမ့်​ကျမှု​ေြကာင့်​၊​ ​ေနာက်ြပီး​ေတာ့​လည်း​ နိုင်ငံ​ေရး​စနစ်ရဲ့​ ချို့​ယွင်း​ချက်​ေတွ​ေြကာင့်​မို့​လို့​ ကျွန်မတို့​ ​ေနာက်တက်လာတဲ့​ မျိုး​ဆက်​ေတွအ​ေပါ် တာဝန်လွှဲဖို့​ဆိုတာ ​ေတာ်​ေတာ်ြပုစုပျိုး​ေထာင်ြပီး​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​ ြကိုး​စား​ယူ​ေနရတဲ့​ ကိစ္စြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့​ဒါ​ေြကာင့်​မို့​ ကျွန်မက ကျွန်မကို ဆက်ခံမယ့်​လူတစ်​ေယာက်ဆိုတာ အိပ်မက်ထဲမှာ​ေတာင် မစဉ်း​စား​ဘူး​။ ဒါ​ေပမယ့်​ ဆက်ခံနိုင်တဲ့​လူ များ​စွာရှိ​ေအာင်လို့​ ကျွန်မတို့​က​ေနြပီး​ေတာ့​ အခွင့်​အ​ေရး​ေပး​မယ်။ ြပုစုပျိုး​ေထာင်​ေပး​မယ်။ တတ်နိုင်သမျှ။ ​ေနာက်ဆံုး​ကျ​ေတာ့​ ကာယကံရှင်က ကိုယ့်​ဘာကိုယ် လုပ်ရမှာ။ ဥစ္စာရင်လို ဥစ္စာရင်ခဲ။

ကျွန်မတို့​ ဥပမာ ရိုး​ရိုး​ေလး​နဲ့​ ​ေပး​ရမယ်ဆိုရင် အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်က နှစ်​ေပါင်း​များ​စွာ အင်မတန်မှ ခက်ခက်ခဲခဲ အလုပ်လုပ်​ေနရတဲ့​ အချိန်မှာ​ေတာင်မှ ကျွန်မတို့​ သင်တန်း​ေတွ တချိန်လံုး​လုပ်တယ်။ အဂင်္လိပ်စာသင်တန်း​၊​ စီး​ပွား​ေရး​နဲ့​ပတ်သက်တဲ့​ သင်တန်း​၊​ လူ့​အခွင့်​အ​ေရး​နဲ့​ပတ်သက်တဲ့​သင်တန်း​၊​ နိုင်ငံ​ေရး​နဲ့​ပတ်သက်တဲ့​သင်တန်း​ သင်တန်း​ေတွ အမျိုး​မျိုး​လုပ်တယ်။ ​ေနာက်ြပီး​ေတာ့​ တတ်နိုင်သမျှ ဒီသင်တန်း​ေတွကို လူငယ်​ေတွတက်​ေအာင်လို့​ ကျွန်မတို့​ေဆာ်ဩတယ်။ ကျိုး​စား​တယ်။

သို့​ေသာ်လည်း​ သင်တန်း​တစ်ခုတက်လိုက်ရင် ကျွန်မဘယ်လို သတိထား​မိလဲဆို​ေတာ့​ အြကမ်း​မျဉ်း​အား​ြဖင့်​ ​ေြပာရမယ်ဆိုလို့​ရှိရင် ဆယ်​ေယာက်မှာဆိုရင် တကယ်ထူး​ချွှန်တာ နှစ်​ေယာက်​ေလာက်ပဲ ထွက်လာတယ်။ ဘာြဖစ်လို့​လဲဆို​ေတာ့​ ကျိုး​စား​လို့​။ တကယ့်​ကို အင်တိုက်အား​တိုက် ကျိုး​စား​လို့​ထူး​ချွန်တာ နှစ်​ေယာက်​ေလာက်က။ ငါး​ေယာက်​ေလာက်က​ေတာ့​ တိုး​တက်လာတယ်။ ကျန်တဲ့​ ၅၀% ဆိုပါ​ေတာ့​ ငါး​ေယာက်​ေလာက်က မတိုး​တက်ြကဘူး​။ မတိုး​တက်ဘူး​ဆိုတာ တစ်နည်း​အား​ြဖင့်​လည်း​ ကျွန်မတို့​က​ေနြပီး​ေတာ့​ တက်​ေစချင်လို့​ တက်ြပီး​ေတာ့​ စိတ်မပါတာလဲ ြဖစ်နိုင်တာ​ေပါ့​ေနာ်။ တစ်နည်း​အား​ြဖင့်​ကျ​ေတာ့​လည်း​ ကိုယ့်​ရဲ့​ဘဝ​ေတွ ရုန်း​ကန်​ေနရလို့​။ ဘာြဖစ်လို့​လဲဆို​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​အဖွဲ့​ဝင်​ေတွက ဘယ်သူကမှလဲ အလကား​ေကျွး​ထား​တာမဟုတ်ဘူး​။ ကျွန်မတို့​ကလဲ လခ​ေပး​ထား​တာ မဟုတ်ဘူး​ဆို​ေတာ့​ အလုပ်လုပ်ရတယ်။ တချို့​ကျ​ေတာ့​လည်း​ မိသား​စုရှိ​ေနြပီဆို​ေတာ့​ မိသား​စု​ေတွအတွက် ရုန်း​ကန်ရတဲ့​အခါကျ​ေတာ့​ အချိန် သိပ်မ​ေပး​နိုင်​ေတာ့​ဘူး​။ မသင်ချင်လို့​မဟုတ်ဘူး​။ ဒါ​ေပမယ့်​ အ​ေြခအ​ေနအရ ဒီ ရတဲ့​အခွင့်​အ​ေရး​ကို ြပည့်​ြပည့်​ဝဝ မယူနိုင်ဘူး​။

အခုကျ​ေတာ့​ ​ေနာက်ပိုင်း​မှာ ကျွန်မတို့​ သင်တန်း​ေတွလုပ်တဲ့​အခါမှာ လူငယ်​ေတွအတွက် ပိုြပီး​ေတာ့​ လုပ်နိုင်တဲ့​အ​ေြခအ​ေနြဖစ်လာ​ေတာ့​ ပိုြပီး​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​ အား​ရစရာြဖစ်လာတယ်။ လူငယ်​ေတွကျ​ေတာ့​ တိုး​တက်တဲ့​ရာခိုင်နှုန်း​ ပိုများ​တယ်။ ​ေနာက်ြပီး​ေတာ့​ အ​ေြခအ​ေန​ေတွကလည်း​ နည်း​နည်း​ပိုြပီး​ေတာ့​ လွယ်ကူလာတဲ့​အခါကျ​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​ အဲ့​ဒီဘက်မှာ ​ေအာင်ြမင်မှု​ေတွ ပိုြပီး​ေတာ့​ များ​များ​ ရလာပါတယ်။ ဒါ ကျွန်မတို့​ဆက်ြပီး​ေတာ့​ လုပ်ပါမယ်။ အား​လံုး​ကလည်း​ ဝိုင်း​ြပီး​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်ဝင်​ေတွတင်မကဘူး​ ကျွန်မတို့​ရဲ့​ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား​အား​လံုး​ အရည်အချင်း​ပိုြပီး​ေတာ့​ တက်လာနိုင်ဖို့​ တတ်နိုင်တဲ့​ဘက်က​ေန ဝိုင်း​ြပီး​ေတာ့​ ကူညီြကပါ။

နိုင်င်ငံတစ်နိုင်ငံမှာဆိုလို့​ရှိရင် ​ေခါင်း​ေဆာင်လုပ်နိုင်တဲ့​လူ အများ​ြကီး​ရှိတာ ​ေကာင်း​တယ်။ ဒါမှ ြပည်သူလူထုက ဒီအများ​ထဲက ကိုယ်ြကိုက်တာကို ​ေရွး​ယူနိုင်တယ်။ ဒိအြပင်လဲ ငါ့​ေလာက်​ေတာ်တဲ့​လူ​ေတွ အများ​ြကီး​ရှိ​ေနတယ်ဆို​ေတာ့​ အဲ့​ဒီလူကလည်း​ လိမ်လိမ်မာမာ​ေနလိမ့်​မယ်။ (ရယ်လျှက်)

အ​ေရး​ပါချင်ြကလို့​


​ေမး​ ။ ။ ကျွန်​ေတာ်တို့​ San Francisco Bay Area နယ်ဟာ တြခား​နယ်​ေတွနဲ့​ စာရင် ညီညွတ်တယ်လို့​ နာမည်ရှိခဲ့​ဖူး​ပါတယ်။ အခု အ​ေမစုကိုယ်တိုင် လာမယ်ဆိုတဲ့​ ပွဲကျမှ အရင်က အတူတူလက်တွဲလုပ်ခဲ့​ြကတဲ့​ ရဲ​ေဘာ်ရဲဘက်အချင်း​ချင်း​ မ​ေခါ်နိုင်မ​ေြပာနိုင် ြဖစ်ကုန်ြကတာကို ကျွန်​ေတာ်တို့​အား​လံုး​အတွက် ဆံုး​မစကား​ နည်း​နည်း​ ​ေြပာ​ေပး​ပါခင်ဗျာ။

​ေြဖ (​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်)။ ။ ဒီလို ဆံုး​မစကား​ကလည်း​ ​ေြပာရလွန်း​လို့​ အာ​ေပါက်​ေတာ့​မယ်။ (ရယ်လျှက်)။ ဘယ်သွား​သွား​ ပထမဦး​ဆံုး​ ​ေြပာရတာက ညီညီညွတ်ညွတ် ​ေနြကပါ။ တစ်​ေယာက်နဲ့​တစ်​ေယာက် မနာလို မြဖစ်ြကပါနဲ့​။ ဒီလို မညီမညွတ် မနာလို ြဖစ်ြကလို့​ရှိရင် တိုး​တက်မှုရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး​ဆိုတာ ခဏခဏ ကျွန်မ သတိ​ေပး​ရပါတယ်။ ဒီ​ေတာ့​ ဒီဟာနဲ့​ ပတ်သက်လို့​ ဒီပွဲနဲ့​ ပတ်သက်လို့​ပဲြဖစ်ြဖစ်၊​ တြခား​ပွဲ​ေတွနဲ့​ ပတ်သက်လို့​ပဲ ြဖစ်ြဖစ် ၊​ တြခား​အစီအစဉ်​ေတွနဲ့​ ပတ်သက်လို့​ပဲြဖစ်ြဖစ် ကျွန်မတို့​ြမန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့​ ြပည်သူြပည်သား​ေတွ အချင်း​ချင်း​ ရန်ြဖစ်ြကတာ၊​ အြငင်း​ပွား​ြကတာဟာ ဘာြဖစ်လို့​လဲဆို​ေတာ့​ေလ ကျွန်မ ခပ်တိုတိုပဲ ​ေြပာမယ်​ေနာ်။ မြကိုက်လို့​ရှိရင်လည်း​ မတတ်နိုင်ဘူး​။ အဲ့​ဒါဟာ​ေလ အ​ေရး​ပါချင်ြကလို့​။ (လက်ခုပ်သံများ​)။ အဲ့​ေတာ့​ အ​ေရး​ပါချင်စရာ မလိုပါဘူး​။

ကိုယ်ဟာ လုပ်သင့်​လုပ်ထိုက်ထှာကို လုပ်​ေနလို့​ရှိရင် ကိုယ့်​မှာ တန်ဖိုး​ရှိြပီး​သား​ပဲ။ (လက်ခုပ်သံများ​)။ ဘယ်​ေနရာမှာမှ ​ေရှ့​တိုး​ေနဖို့​ မလိုဘူး​။ အခုဆိုလို့​ရှိရင် ကျွန်မ အ​ေရှ့​တန်း​မှာ ထိုင်​ေနတဲ့​သူ​ေတွကိုလည်း​ ဟိုး​အ​ေနာက်တန်း​မှာ ထိုင်​ေနတဲ့​သူ​ေတွထက် ပိုြပီး​ေတာ့​ တန်ဖိုး​မထား​ပါဘူး​။ ကျွန်မ ပိုြပီး​ေတာ့​ ခင်တဲ့​လူ​ေတွ ရှိတာ​ေပါ့​ေနာ်။ ဒါက​ေတာ့​ အရင်တုန်း​က သိလို့​ခင်တဲလူ​ေတွ။ ဒါက သတ်သတ်ပါ။ အဲ့​ေတာ့​ စင်ြမင့်​ေပါ်တက်ရတဲ့​လူ​ေတွကိုလည်း​ စင်ြမင့်​ေအာက်က​ေန ​ေနရတဲ့​လူ​ေတွထက် ပိုြပီး​ေတာ့​ တန်ဖိုး​မထား​ပါဘူး​။

လူတိုင်း​လူတိုင်း​ဟာ သူ့​တန်ဖိုး​နဲ့​သူ ရှိပါတယ်။ အဲ့​ဒါကို ယံုြကပါ။ ကျွန်မ ခဏခဏ​ေြပာတယ်။ ကျွန်မတို့​ြပည်သူြပည်သား​ေတွဟာ တစ်​ေယာက်နဲ့​တစ်​ေယာက် မနာလိုတာ၊​ တစ်​ေယာက်နဲ့​တစ်​ေယာက် ​ေစာင်း​ေြမာင်း​ြကတာ တိုက်ခိုက်ြကတာဟာ အ​ေြခခံအား​ြဖင့်​ေတာ့​ ကိုယ့်​ကိုယ်ကို ယံုြကည်မှု မရှိလို့​ပဲ။ ကိုယ့်​တန်ဖိုး​ကို ကိုယ်ယံုြကည်လို့​ရှိရင် ဘယ်သူ့​ကိုမှ မနာလိုစရာအ​ေြကာင်း​ မရှိပါဘူး​။

အဲ့​ေတာ့​ ကိုယ့်​တန်ဖိုး​ကို ကိုယ် ယံုြကည်နိုင်​ေအာင်လို့​ ​ေနသွား​ြကပါ။ ကိုယ့်​တန်ဖိုး​ကို ကိုယ် ယံုြကည်နိုင်​ေအာင်လို့​ ​ေနသွား​ြကြပီဆိုလို့​ရှိရင် အချင်း​ချင်း​ တကယ့်​ကို ညီညွတ်မှုရပါလိမ့်​မယ်လို့​ ကျွန်မ ​ေြပာချင်ပါတယ်။

​ေနာက်​ေြကာင်း​ ြပန်လှည့်​ြခင်း​ကို ဟန့်​တား​နိုင်သည့်​ တပ်မ​ေတာ်


​ေမး​ ။ ။ ြမန်မာြပည်နိုင်ငံ​ေရး​ အ​ေြခအ​ေနဟာ ဘယ်အဆင့်​ေရာက်လျှင် ​ေနာက်​ေြကာင်း​ြပန်မလှည့်​နိုင်​ေတာ့​ဘူး​ဟု ယူဆရပါသလဲ။ ထို အ​ေြခအ​ေန​ေရာက်​ေအာင် ဘယ်လို ဝိုင်း​ဝန်း​ြပီး​ေတာ့​ လုပ်ြကရပါမလဲ။

​ေြဖ (​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်)။ ။ အဲ့​ေတာ့​ ကျွန်မ အြမဲတန်း​ေြပာတယ်​ေလ။ ​ေနာက်​ေြကာင်း​ မြပန်နိုင်တဲ့​အဆင့်​ရယ်လို့​ တကယ်​ေတာ့​ မရှိပါဘူး​။ ဘာြဖစ်လို့​လဲဆို​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​ြမန်မာနိုင်ငံဟာ စစ်အုပ်ချုပ်မှု​ေအာက်ကို ​ေရာက်သွား​တဲ့​အချိန်တုန်း​က ၁၉၆၂ ခုနှစ်တုန်း​ကဆိုလို့​ရှိရင် ဒီမိုက​ေရစီနိုင်ငံတစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီမိုက​ေရစီနိုင်ငံတစ်ခု၊​ ြပည်သူလူထုက​ေနြပီး​ေတာ့​ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ထား​တဲ့​ အစိုး​ရ အုပ်ချုပ်​ေနတဲ့​ နိုင်ငံတစ်ခု အ​ေနအထား​က​ေန ​ေန့​ချင်း​ညချင်း​၊​ တကယ့်​ကို ​ေန့​ချင်း​ညချင်း​ ​ေပါ့​ေနာ် ကျွန်မတို့​ဟာ စစ်အုပ်ချုပ်မှု ​ေအာက်ကို ​ေရာက်သွား​တယ်။
အဲ့​ေတာ့​ ​ေနာက်​ေြကာင်း​ြပန်လှည့်​လို့​ မရတဲ့​ အ​ေြခအ​ေနဆိုတာဟာ အင်မတန်မှ ​ေြပာရခက်ပါတယ်။ တကယ်ပဲ ရှိနိုင်သလား​ဆို​ေတာ့​ ရှိ​ေတာ့​ရှိနိုင်တယ်။ အဲ့​သလိုအ​ေြခအ​ေနက ဘယ်လိုလဲဆို​ေတာ့​ ြပည်သူလူထုအား​လံုး​ဟာ ​ေနာက်​ေြကာင်း​ြပန်လှည့်​ဖို့​ကို လံုး​ဝ မလိုလား​တဲ့​ အချိန် ​ေရာက်မှပါ။ အဲ့​ဒီဟာက​ေတာ့​ ​ေတာ်​ေတာ် အချိန်ယူရမှာပါ။ အခု​ေလာ​ေလာဆယ်​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​အ​ေနနဲ့​ ဒီ​ေလာက်​ေရာက်လို့​ရှိရင် ဒီဟာလုပ်ြပီး​လို့​ရှိရင် ​ေနာက်​ေြကာင်း​ြပန်လှည့်​မှာ မဟုတ်ဘူး​လို့​ ​ေြပာရမှာ ခက်ပါတယ်။ တစ်ခု​ေတာ့​ ကျွန်မ​ေြပာချင်ပါတယ်။
ဒါလည်း​ ကျွန်မ အရင် ​ေြပာြပီး​သား​ပါ။ ကျွန်မတို့​ ြမန်မာနိုင်ငံက တပ်မ​ေတာ်ဟာ ဒီမိုက​ေရစီလမ်း​ေြကာင်း​ေပါ်မှာ မား​မား​မတ်မတ် ြပည်သူ​ေတွနဲ့​အတူတူ ​ေလျှာက်ြပီဆိုလို့​ရှိရင်​ေတာ့​ ​ေနာက်​ေြကာင်း​ ြပန်လှည့်​ဖို့​ရာ အလား​အလာဟာ မရှိသ​ေလာက်ြဖစ်သွား​မယ်လို့​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​ ယံုြကည်လို့​ရပါတယ်။

ကိုယ့်​တာဝန်ကိုယ် မလုပ်လို့​ရှိရင် ကိုယ့်​အခွင့်​အ​ေရး​ ကိုယ်ပဲ ဆံုး​ရှံုး​ရမှာ


ေမး​ ။ ။ အခွင့်​အ​ေရး​နှင့်​ တာဝန်တို့​၏ သိမ်​ေမွ့​တဲ့​ အဆက်အစပ်ကို ရှင်း​ြပ​ေပး​ပါရန်။ ြပည်တွင်း​ေရာ ြပည်ပမှာပါ ြမန်မာနိုင်ငံသား​များ​ မညီမညွတ်ြဖစ်ြကတာရဲ့​ အ​ေြခခံအ​ေြကာင်း​တရား​က ဘာပါလဲ။ ဘယ်လို ြပုြပင်နိုင်ပါသလဲ။

​ေြဖ (​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်)။ ။ ဗမာြပည်သူြပည်သား​များ​ မညီညွတ်တဲ့​ အ​ေြခခံအ​ေြကာင်း​တရား​က​ေတာ့​ မနာလိုစိတ် ​ေပါ့​ေနာ်။ မနာလိုစိတ်ရဲ့​ ဇစ်ြမစ်က​ေတာ့​ ကိုယ့်​ကိုယ်ကို ယံုြကည်မှု မရှိတာပဲလို့​ ကျွန်မ​ေြပာြပီး​ြပီ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့​ေတာ့​ အဲ့​ဒီဟာကိုလည်း​ ကျွန်မတို့​ရဲ့​ ြပည်သူြပည်သား​များ​ စဉ်း​စား​ေစချင်ပါတယ်။ ဒီ ကျွန်မ​ေြပာတာဟာ လက်ခံနိုင်စရာ ရှိသလား​၊​ မရှိသလား​ဆိုတာကို ကိုယ့်​ကိုယ်ကို ြပန်ြပီး​ေတာ့​ စီစစ်ပါ။ ကိုယ့်​ကိုယ်ကို စီစစ်တဲ့​အခါကျလို့​ရှိရင် အင်မတန်မှ ​ေြဖာင့်​မတ်ဖို့​ လိုပါတယ်​ေနာ်။ တြခား​လူကို ကိုယ့်​အ​ေြကာင်း​ ​ေြပာစရာမလိုဘူး​။ ဒါ​ေပမယ့်​ ကိုယ့်​ကိုယ်ကို​ေတာ့​ ကိုယ် ​ေြဖာင့်​ေြဖာင့်​မတ်မတ် ဆက်ဆံ​ေစချင်တယ်။

ကဲ... အား​လံုး​က​ေနြပီး​ေတာ့​ စဉ်း​စား​လိုက်​ေပါ့​။ ငါ ဘယ်သူ့​ကို မုန်း​လဲ​ေပါ့​။ မုန်း​တဲ့​အ​ေြကာင်း​က ဘာလဲ​ေပါ့​။ အဲ့​ဒီအထဲမှာဆိုရင် မနာလိုတဲ့​စိတ် ပါ​ေနသလား​ေပါ့​။ အဲ့​ေတာ့​ ပါ​ေနြပီ ဆိုလို့​ရှိရင် ဒီ မနာလိုတဲ့​စိတ်က ဘာ့​ေြကာင့်​လဲ။ ဒီလူက ကိုယ့်​ကို ဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့​ ထင်လို့​လဲ။ ဘယ်လို သာသွား​မယ်လို့​ ထင်လို့​လဲ ။ ဘယ်လို​ေြကာင့်​ ကိုယ်မနာလိုတာလဲ ဆိုတာကို ြပန်ြပီး​ေတာ့​ စဉ်း​စား​ြကည့်​ပါ။ အဲ့​ဒီလိုဆိုလို့​ရှိရင် ကိုယ်ဟာ ကိုယ့်​ရဲ့​အား​နည်း​ချက်​ေြကာင့်​မို့​လို့​ သူတပါး​ကို မနာလိုြဖစ်​ေနတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်​အား​နည်း​ချက်ကို ကိုယ့်​ဘာကိုယ် ြပန်ြပင်ဖို့​ပဲ ရှိမှာပဲ။ လူတိုင်း​က ကိုယ့်​ဘာကိုယ်ကို ြပန်ြပုြပင်မှ ရမှာ။ သူများ​လုပ်​ေပး​လို့​၊​ ​ေစာင့်​ေနလို့​ေတာ့​ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး​။

အခွင့်​အ​ေရး​နဲ့​တာဝန်တို့​ရဲ့​ ဆက်စပ်မှုဆိုတာ၊​ လူ​ေတွက​ေတာ့​ အခွင့်​အ​ေရး​က​ေတာ့​ လိုချင်ြကတာ​ေပါ့​။ တာဝန်ကို​ေတာ့​ သိပ်ြပီး​ေတာ့​ မယူချင်ြကဘူး​။ ဥပမာဆိုလို့​ရှိရင် ဒီမိုက​ေရစီနဲ့​ပတ်သက်လို့​ဆိုရင် ဒီမိုက​ေရစီ အခွင့်​အ​ေရး​ အ​ေြကာင်း​ကို သိပ်ြပီး​ေတာ့​ ​ေြပာြကတယ်။ ဒီမိုက​ေရစီတာဝန်အ​ေြကာင်း​ေတာ့​ မ​ေြပာြကဘူး​။ အဲ့​ေတာ့​ ကိုယ်က အခွင့်​အ​ေရး​တစ်ခုလိုချင်ရင် ဒီအခွင့်​အ​ေရး​ကို ဆက်ြပီး​ေတာ့​ ရနိုင်ဖို့​ကို တာဝန်ကိုထမ်း​ေဆာင်ဖို့​ လိုတယ်ဆိုတာကို မှတ်ထား​ဖို့​လိုပါတယ်။

ရှင်း​ရှင်း​လင်း​လင်း​ ​ေြပာမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့​ ရိုး​ရိုး​ေလး​ေပါ့​။ ဒီမိုက​ေရစီရဲ့​အခွင့်​အ​ေရး​တစ်ခု။ မဲ​ေပး​ပိုင်ခွင့်​။ ဒီ မဲ​ေပး​ပိုင်ခွင့်​ကို ကိုယ်မသံုး​လို့​ရှိလို့​ရှိရင်၊​ ဒီ မဲ​ေပး​ပိုင်ခွင့်​က ရရမယ့်​ အခွင့်​အ​ေရး​ကို ကိုယ်ဆံုး​ရှံုး​သွား​မယ်။

​ေြပာလိုတာက မဲ သွား​မ​ေပး​ဘူး​၊​ ပျင်း​လို့​ မဲ သွား​မ​ေပး​ဘူး​၊​ ဒါမှမဟုတ် ဒါ​ေတွမယံုလို့​ မဲ သွား​မ​ေပး​ဘူး​၊​ ဝါသနာမပါလို့​ မဲ သွား​မ​ေပး​ဘူး​၊​ စိတ်မဝင်စား​လို့​မဲ သွား​မ​ေပး​ဘူး​ဆိုရင် တြခား​လူ​ေတွက မဲ သွား​ေပး​လို့​ ကိုယ်မလိုချင်တဲ့​ ကိုယ်စား​လှယ်တစ်​ေယာက်က နိုင်သွား​လို့​ရှိရင် ဒါ ကိုယ့်​မှာ အခွင့်​အ​ေရး​ေတွ အများ​ြကီး​ ရှံုး​သွား​တယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့​ ကိုယ်စား​လှယ်တစ်​ေယာက်၊​ ကိုယ်နဲ့​စိတ်ချင်း​သ​ေဘာချင်း​တူတဲ့​ ကိုယ်စား​လှယ်တစ်​ေယာက်၊​ ကိုယ်နဲ့​ရည်ရွယ်ချက်ြခင်း​တူတဲ့​ ကိုယ်စား​လှယ်တစ်​ေယာက် အ​ေရွး​ခံရရင် ြဖစ်​ေပါ်လာမယ့်​ အကျိုး​ဆက်​ေတွဟာ ကိုယ်နဲ့​ သ​ေဘာတူညီချက်ြခင်း​ မတူတဲ့​ ကိုယ်စား​လှယ်တစ်​ေယာက်၊​ ကိုယ်နဲ့​ဆန့်​ကျင်ဘက် အယူ​ေတွရှိတဲ့​ ကိုယ်စား​လှယ်တစ်​ေယာက် အ​ေရွး​ချယ်ခံရတဲ့​ အ​ေြခအ​ေနနဲ့​ မတူဘူး​။

ဒီ​ေတာ့​ ကိုယ့်​တာဝန်ကိုယ် မလုပ်လို့​ရှိရင် ကိုယ့်​အခွင့်​အ​ေရး​ ကိုယ်ပဲ ဆံုး​ရှံုး​ရမှာ။ တချို့​က အခွင့်​အ​ေရး​ကိုပဲ ဖိြပီး​ေတာ့​ စဉ်း​စား​ြကတယ်။

ဒီလို အခွင့်​အ​ေရး​ကို ဖိြပီး​ေတာ့​ ယူလို့​၊​ တာဝန်မယူပဲနဲ့​ အခွင့်​အ​ေရး​ကို ဖိြပီး​ယူလို့​ ​ေရရှည်မှာ ဒီ အခွင့်​အ​ေရး​ေတွ ​ေပျာက်သွား​မယ်ဆိုတာကို ​ေမ့​ေနြကတယ်။ အဲ့​ေတာ့​ အဲ့​ဒီဟာကို​ေတာ့​ ​ေခါင်း​ထဲမှာ စွဲစွဲြမဲြမဲမှတ်ထား​ပါ။ တာဝန်မယူလို့​က​ေတာ့​ ​ေရရှည်မှာ အခွင့်​အ​ေရး​ေတွပါ ဆံုး​ပါး​သွား​မယ်ဆိုတဲ့​ ကိစ္စပါပဲ။

NLD နဲ့​ အြကံ​ေပး​များ​အ​ေြကာင်း​


​ေမး​ ။ ။ ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်အနီး​မှာ အြကံ​ေပး​အဖွဲ့​ရှိပါသလား​။ နိုင်ငံ​ေရး​နဲ့​ ပတ်သက်ြပီး​ ဘယ်လိုအြကံဉာဏ်များ​နဲ့​ ​ေဆာင်ရွက်တယ်ဆိုတာ သိလိုပါတယ်။

​ေြဖ (​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်)။ ။ ကျွန်မက​ေလ အနီး​မှာ​ေရာ အ​ေဝး​မှာ​ေရာ အြကံ​ေပး​အဖွဲ့​ေတွ များ​သလား​ မ​ေြပာနဲ့​ေတာ့​။ တခါတည်း​ကို ​ေပး​ေနြကတာပဲ။ (ရယ်လျှက်)။ အဲ့​ေတာ့​ နိုင်ငံ​ေရး​နဲ့​ပတ်သက်လို့​ ဘယ်လိုအြကံဉာဏ်များ​နဲ့​ ​ေဆာင်ရွက်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့​က နား​ေထာင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့​ အချင်း​ချင်း​လည်း​ ​ေဆွး​ေနွး​တယ်။ နား​ေထာင်တယ်။ ​ေလ့​လာတယ်။ အြကံ​ေပး​တဲ့​ လူတိုင်း​ကို နား​ေထာင်လို့​ေတာ့​ မရဘူး​ေပါ့​။ တချို့​က​ေတာ့​ သူတို့​ေပး​တဲ့​ အြကံ​ေတွကို မယူလို့​ရှိလို့​ရှိရင် စိတ်ဆိုး​ြကတယ်။ ​ေဝဖန်ြကတယ်။ တိုက်ခိုက်ြကတယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​ ဒါဟာလည်း​ နိုင်ငံ​ေရး​မှာ ြဖစ်​ေလ့​ြဖစ်ထပဲ။ ​ေပး​တဲ့​ အြကံတိုင်း​ေတာ့​ ယူလို့​မြဖစ်ဘူး​။ ကိုယ့်​ဘာကိုယ် ဆံုး​ြဖတ်ရတယ်။ ဘယ် အြကံ​ေတွက ယူသင့်​တယ်။ ဘယ်အြကံ​ေတွက အချိန်အခါ အ​ေြခအ​ေနနဲ့​ သင့်​ေလျာ်လည်း​ဆိုတာ ကျွန်မတို့​ဘာ ကျွန်မတို့​ ဆံုး​ြဖတ်ြပီး​ေတာ့​ ​ေရွး​ချယ်ြပီး​ေတာ့​ လုပ်ထှာြဖစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ​ေရး​သမား​ လုပ်တဲ့​ သူမှာဆိုရင် အြကံ​ေပး​မဲ့​လူ ဘယ်​ေတာ့​မှ မနည်း​ဘူး​ဆိုတာ​ေတာ့​ မှတ်ထား​ေစချင်ပါတယ်။ (လက်ခုပ်သံများ​)။

လွတ်လပ်စွာ ကိုး​ကွယ်ပိုင်ခွင့်​


​ေမး​ ။ ။ ကျ​ေနာ်တို့​ ချင်း​ြပည်နယ်မှာ ယံုြကည်ကိုး​ကွယ်မှုအတွက် အထွတ်အြမတ် စိုက်ထူထား​တဲ့​ ခရစ်ယန် လက်ဝါး​ကပ်တိုင်များ​ကို အတင်း​အဓမ္မဖျက်စီး​ြပစ်ရံုမက၊​ ရက်ရက်စက်စက် လက်ဝါး​ကပ်တိုင်စိုက်ထား​တဲ့​ေနရာမှာ ​ေစတီပုထိုး​ေတွ စိုက်ထူထား​တယ်။ ဒါ​ေလး​တင် မဟုတ်ပဲ ​ေစတီပုထိုး​စိုက်ဖို့​ ချင်း​အမျိုး​သား​ေတွကို အတင်း​အဓမ္မပဲ ခိုင်း​ေစတယ်။ ဒါ​ေတွဟာ ဘာသာ​ေရး​ထိုး​နှက်ြခင်း​ရဲ့​ ​ေြကကွဲစရာ အမည်း​စက်​ေတွပါပဲ။ ဘယ်လိုအ​ေြကာင်း​ြပချက်​ေတွနဲ့​ ကျွန်​ေတာ်တို့​ကို ​ေြဖသိမ့်​ေပး​နိုင်မလဲ။

​ေြဖ (​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်)။ ။ အခု ကျွန်မတို့​ရဲ့​ပရိတ်သတ်ထဲမှာဆိုလို့​ရှိရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်း​ေတာ်ြကီး​များ​ ရှိပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့​အြမင်မှာ​ေတာ့​ ဒီ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်း​ေတာ်ြကီး​များ​ဟာ ဂရုဏာတရား​နဲ့​ အြပည့်​အဝရှိတာ​ေြကာင့်​မို့​လို့​ ဒီလိုလုပ်ရပ်​ေတွကို လံုး​ဝ အား​ေပး​မှာ မဟုတ်ပါဘူး​လို့​ ကျွန်မ ြမင်ပါတယ်။ (လက်ခုပ်သံများ​)။

ဘာြဖစ်လို့​လဲဆို​ေတာ့​ လူတိုင်း​လူတိုင်း​ဟာ မိမိရဲ့​ ကိုး​ကွယ်ပိုင်ခွင့်​ရှိရမယ်။ လွတ်လပ်စွာ ကိုး​ကွယ်ပိုင်ခွင့်​ ရှိရမယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့​ ပတ်သတ်လို့​လည်း​ ကျွန်မ ချင်း​ြပည်နယ်သွား​တုန်း​က၊​ ၂၀၀၂ တုန်း​က ဒီကိစ္စ​ေတွကို ကျွန်မကို ​ေြပာြကပါတယ်။ ဒီ လက်ဝါး​ကပ်တိုင်​ေတွကို ြဖုတ်ချတယ်။ ​ေစတီပုထိုး​ေတွကို တည်ြကတယ်ဆိုတာ။ အဲ့​ဒီကတည်း​က ကျွန်မ ချင်း​ြပည်နယ်က ဆင်း​လာြပီး​တဲ့​ အခါကျ​ေတာ့​ မ​ေကွး​တိုင်း​မှာ ကျွန်မ ြပည်သူလူထုနဲ့​ မိန့်​ခွန်း​ေြပာတုန်း​က ဒီကိစ္စကို ကျွန်မ ​ေြပာခဲ့​ပါတယ်။ ကျွန်မတို့​ဟာ လူများ​စုြဖစ်လို့​ ပိုြပီး​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​ရဲ့​ လူနည်း​စုြဖစ်တဲ့​ ညီအစ်ကို​ေမာင်နှမ​ေတွ အတွက် စဉ်း​စား​ေပး​ရမယ်။

ပိုြပီး​ေတာ့​ အြကင်နာတရား​ထား​ရမယ်။ ပိုြပီး​ေတာ့​ ဂရုဏာတရား​ရှိရမယ်။ သူတို့​ရဲ့​ကိုး​ကွယ်ချင်တဲ့​ စိတ်ဓါတ်​ေတွကို ​ေလး​စား​ရမယ်။ ကိုယ့်​ရဲ့​ဘာသာတရား​ကို အများ​က​ေနြပီး​ေတာ့​ လိုချင်သည်ြဖစ်​ေစ မလိုချင်သည်ြဖစ်​ေစ အတင်း​အကျပ် ကိုး​ကွယ်ရမယ်ဆိုတာကို ဒီလို ကျွန်မတို့​ မလုပ်သင့်​ပါဘူး​။ အဲ့​ေတာ့​ ကျွန်မအ​ေနနဲ့​က​ေတာ့​ ရိုး​ရိုး​သား​သား​ပဲ ​ေမတ္တာရပ်ခံပါရ​ေစ။ ဒီလိုလုပ်​ေနတဲ့​ ဗမာ​ေတွ ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာ​ေတွ ြမန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား​ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်​ေတွ ဆက်ြပီး​ေတာ့​ မလုပ်ြကပါနဲ့​လို့​ ကျွန်မ ​ေမတ္တာရပ်ခံပါရ​ေစ။

ြပည်ပ​ေရာက် ြမန်မာ​ေတွ အမိနိုင်ငံကို ဘယ်လိုကူညီသင့်​လဲ


အခုဆိုရင် ကျွန်မတို့​နိုင်ငံဟာ အ​ေြပာင်း​အလဲကာလကို ​ေရာက်​ေနြပီဆိုတာ အား​လံုး​သိြပီး​ြကတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီ အ​ေြပာင်း​အလဲကာလမှာ ကူညီချင်ြကတယ်၊​ ကျွန်မတို့​နိုင်ငံရဲ့​တိုး​တက်မှုလမ်း​ေြကာင်း​မှာ ပါဝင်ချင်ြကတယ်ဆိုတဲ့​ ြမန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား​ေတွဟာ တစ်ကမ္ဘာလံုး​မှာ ရှိ​ေနြကပါတယ်။
ဒီ​ေတာ့​ ကူညီဖို့​ ဆိုလို့​ရှိရင် ကူညီပံု ကူညီနည်း​အရ မှန်ကန်ရမယ်လို့​ေတာ့​ ကျွန်မ​ေြပာပါရ​ေစ။ ဘာြဖစ်လို့​လဲဆို​ေတာ့​ အ​ေဝး​က​ေနြကည့်​တာနဲ့​ အနီး​က​ေနြကည့်​တာနဲ့​ မတူပါဘူး​။ ကျွန်မတို့​ရဲ့​ နိုင်ငံအတွင်း​မှာ​ေနတဲ့​ ြပည်သူြပည်သား​ေတွရဲ့​လိုအပ်ချက်နဲ့​ ြပည်ပမှာရှိ​ေနတဲ့​ ကူညီချင်တဲ့​ ြပည်သူြပည်သား​ေတွရဲ့​ရည်မှန်း​ချက်​ေတွဟာ ကိုက်ညီဖို့​ အများ​ြကီး​လိုပါတယ်လို့​ ကျွန်မ သတိ​ေပး​ပါရ​ေစ။
ဒီ​ေတာ့​ အ​ေြခအ​ေနကို ​ေသ​ေသချာချာ​ေလ့​လာပါ။ ကျွန်မတို့​ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို တိုး​တက်​ေစချင်လို့​ရှိရင် စိတ်ကူး​ယဉ်​ေနလို့​လည်း​ မရပါဘူး​။ ​ေနာက်ြပီး​ေတာ့​လည်း​ အြဖစ်ကိုအြဖစ်တိုင်း​ ြကည့်​ြပီး​ေတာ့​ မှန်မှန်ကန်ကန် ဘယ်လိုအ​ေြဖရှာမလဲဆိုတာကို လုပ်ရဲတဲ့​ သတ္တိလည်း​ရှိရမယ်။ လုပ်နိုင်တဲ့​ ပညာအရည်အချင်း​လည်း​ ရှိရမယ်။ တိုတိုနဲ့​ေြပာလိုက်လို့​ရှိရင် ကျွန်မတို့​ရဲ့​ ြပည်ပမှာ​ေရာက်​ေနတဲ့​ ြမန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့​ ြပည်သူြပည်သား​ေတွဟာ တကယ်ပဲ ြမန်မာနိုင်ငံတိုး​တက်​ေရး​အတွက် ကူညီချင်တယ် ဆိုလို့​ရှိရင် ဘယ်လိုပံုစံနဲ့​ကူညီနိုင်မလဲဆိုတာကို ​ေသ​ေသချာချာ စဉ်း​စား​ြကပါ။
ကျွန်မကို ​ေြပာြကပါတယ်။ ြပန်လာချင်တယ်။ ြပန်လာြပီး​ေတာ့​ ြမန်မာနိုင်ငံမှာ တိုး​တက်ဖို့​အတွက် ကူညီချင်တယ်ဆိုရင် ပထမဦး​ဆံုး​ ကိုယ်ကဘာ​ေပး​နိုင်လဲဆိုတာကို ပထမ စဉ်း​စား​ပါ။ တချို့​က ြပန်သွား​ြပီး​လို့​ရှိရင် ကိုယ်ဘာရနိုင်လဲဆိုတာကို ြကည့်​ြကတယ်။ အဲ့​ဒါက​ေတာ့​ မသင့်​ေတာ်ဘူး​လို့​ ထင်ပါတယ်။ (လက်ခုပ်သံများ​)။ အဲ့​ဒါက​ေလ ​ေရတိုမှာ​ေတာ့​ ရရင်ရမှာ​ေပါ့​။ ​ေရရှည်မှာ​ေတာ့​ တကယ့်​စိတ်​ေကျနပ်မှုရမှာ မဟုတ်ဘူး​။ ကိုယ့်​မှာစိတ်​ေကျနပ်မှု မရဘူး​ဆိုလိုရှိရင် တြခား​ရတဲ့​ ရလဒ်​ေတွဟာ အလကား​ပဲ။ အ​ေဟာသိကံ ြဖစ်သွား​ပါလိမ့်​မယ်။
အဲ့​ေတာ့​ ကိုယ်ဘာ​ေပး​နိုင်လဲဆိုတာကို ​ေသ​ေသချာချာစဉ်း​စား​ပါ။ ဘယ်လိုနည်း​နဲ့​ေပး​ချင်သလဲ။ ​ေပး​တဲ့​အခါမှာ စိတ်နှိမ့်​ချမှုနဲ့​ေပး​ေစချင်တယ်။ ကျွန်မတို့​နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့​ေနာက်မှာ အများ​ြကီး​ ြပတ်ကျန်ရစ်ခဲ့​တယ်။ ဒီလို ြပတ်ကျန်ရစ်ခဲ့​တာကို ကျွန်မတို့​ရဲ့​ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား​ေတွက သိတယ်။ တနည်း​အား​ြဖင့်​ေြပာလို့​ရှိရင် တချို့​ကျွန်မတို့​ရဲ့​နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား​ေတွဟာ စိတ်အား​ငယ်ြကတယ်။ ငါတို့​ဟာ ကမ္ဘာနဲ့​ မယှဉ်နိုင်ဘူး​။ ငါတို့​မှာ ပညာအရည်အချင်း​လည်း​ မရှိဘူး​။ အလုပ်အကိုင်လည်း​ မဲ့​ေနြကတယ်။ ချမ်း​သာမှုလည်း​ မရှိဘူး​။ ​ေြကာက်​ေြကာက်ရွံ့​ရွံ့​လည်း​ ​ေန​ေနြကရတယ်ဆိုြပီး​ေတာ့​ အဲ့​ဒီလို စိတ်အား​ငယ်မှု​ေတွ ရှိြကတယ်။ ဒီစိတ်အား​ငယ်မှု​ေတွ ပ​ေပျာက်​ေအာင် လုပ်​ေပး​နိုင်မယ့်​နည်း​လမ်း​ေတွနဲ့​ ကူညီြကပါလို့​ ကျွန်မက​ေနြပီး​ေတာ့​ ​ေမတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ (လက်ခုပ်သံများ​)။
ဒီမိုက​ေရစီနိုင်ငံတစ်ခု ထူ​ေထာင်တယ်ဆိုတာဟာ အ​ေရး​အြကီး​ဆံုး​က ဘာလဲဆို​ေတာ့​ ြပည်သူြပည်သား​ေတွဟာ ဒီမိုက​ေရစီလုပ်နည်း​လုပ်ထံုး​ေတွနဲ့​ ယဉ်ပါး​ဖို့​ြဖစ်ပါတယ်။ အခု ကျွန်မတို့​ ြပည်သူြပည်သား​ ​ေတာ်​ေတာ်များ​များ​ဟာ ဒီလုပ်ထံုး​လုပ်နည်း​ေတွဟာ ဘာလဲဆိုတာ​ေတာင်မှ မသိ​ေသး​ပါဘူး​။ အခု ဒီမိုက​ေရစီလမ်း​စမှာ ​ေရာက်​ေနြပီဆို​ေပမယ့်​လဲ အများ​စုက အာဏာဆိုတာဟာ အစိုး​ရရဲ့​လက်ထဲမှာပဲ ရှိတယ်ဆိုတဲ့​ အြမင်နဲ့​ပဲ ​ေန​ေနြကပါတယ်။ ဒီ​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား​ေတွဟာ အာဏာဆိုတာဟာ ြပည်သူြပည်သား​ေတွလက်ထဲမှာ ရှိတယ်ဆိုတာကို ​ေသ​ေသချာချာြမင်သွား​မှ ကျွန်မတို့​ဟာ ဒီမိုက​ေရစီ အဖွဲ့​အစည်း​တစ်ခုကို ထူ​ေထာင်နိုင်မှာပါ။ (လက်ခုပ်သံများ​)။
အဲ့​ဒီလို ြမင်သွား​ေအာင်လို့​ ဝိုင်း​ြပီး​ေတာ့​ လုပ်​ေပး​ြကပါ။ ကျွန်မတို့​နိုင်ငံကို ကူညီတဲ့​အခါကျရင် ြပည်သူ​ေတွရဲ့​အင်အား​ကို ပံ့​ပိုး​တဲ့​နည်း​နဲ့​ ကူညီြကပါ။ အင်အား​ရှိြပီး​သား​ လူ​ေတွကို ပံ့​ပိုး​တဲ့​နည်း​နဲ့​ မကူညီြကပါနဲ့​လို့​ ကျွန်မအ​ေနနဲ့​ ​ေမတ္တာရပ်ခံပါရ​ေစ။
အခုလို နိုင်ငံြခား​မှာ လာ​ေနြပီး​ေတာ့​ တိုင်း​တပါး​က ြပည်သူြပည်သား​ေတွရဲ့​ေနွး​ေထွး​မှုကို ခံခဲ့​ရတဲ့​ ကျွန်မတို့​ရဲ့​နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား​ေတွ။ အခုဒီမှာ အ​ေမရိကန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား​ေတွလည်း​ ြဖစ်​ေနြပီြဖစ်မယ့်​ အရင်တုန်း​က ကျွန်မတို့​ ြပည်သူြပည်သား​ေတွဟာ ဒီက​ေနြပီး​ေတာ့​ သင်​ေပး​လိုက်တဲ့​ ​ေကာင်း​ြမတ်တဲ့​ သင်ခန်း​စာ​ေတွကို ကျွန်မတို့​နိုင်ငံကို ြပန်ြပီး​ေတာ့​ ပို့​ချ​ေပး​ြကပါလို့​ ကျွန်မအ​ေနနဲ့​ ​ေမတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ (လက်ခုပ်သံများ​)။
အထူး​သြဖင့်​ လူငယ်​ေတွ​ေပါ့​ေနာ်။ လူငယ်​ေတွ အ​ေနနဲ့​ ကျွန်မတို့​နိုင်ငံက လူငယ်​ေတွနဲ့​ လက်တွဲြပီး​ေတာ့​ အနာဂတ်အတွက် လုပ်​ေပး​ေစချင်ပါတယ်။

ဘာသာတရား​ကို ကာကွယ်ြခင်းဆိုတာ


(​ေမး​ -ကိုသီဟ​ေသွး​) -Aunty ခင်ဗျား​၊​ြမန်မာနိုင်ငံ မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာက တကယ်ပဲ ချိန်း​ေြခာက် ခံ​ေနရြပီ၊​ ဥပ​ေဒ တရပ်ထုတ်ြပန်ြပီး​ကာကွယ်ဖို့​ လိုအပ်​ေနြပီ လို့​ ယူဆပါသလား​ခင်ဗျား​။.

(​ေြဖ -DASSK) -အန်တီ က​ေတာ့​... ဘာသာတရား​ကို ကာကွယ်တာဟာ အဓိက က ယံုြကည်မှုပဲ။ ဒီဘာသာကို လိုက်စား​တဲ့​လူ​ေတွရဲ့​ ယံုြကည်မှုက ခိုင်မာရင် ဘယ်အရာကမှ၊​ ဘယ်သူကမှ လာလှုပ်လို့​ မရဘူး​။

​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် ။ ဇွန် ၂၅ ၊​၂၀၁၃ ။ ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်။ မီဒီယာကန်တင်း​။

ရခိုင်အ​ေရး​မှာ ဘာ့​ေြကာင့်​ ​နှုတ်ဆိတ်​ေနခဲ့​ပါသလဲ


Thomas Fuller (New York Times) အ​ေမး​။ ။ ​ေဒါ်စုအ​ေနနဲ့​ ရခိုင်ြပည်နယ်မှာ ြဖစ်ပွား​ခဲ့​တဲ့​ ပဋိပက္ခ​ေတွနဲ့​ ပတ်သက်ြပီး​ ဘယ်ဘက်ကိုမှ ဘက်လိုက်ြပီး​ ​ေြပာဆိုတာမျိုး​ မလုပ်ချင်ဘူး​လို့​ အြကိမ်ြကိမ် ​ေြပာခဲ့​တာ​ေတွရှိပါတယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​ အဲ့​ဒီ ပဋိပက္ခ​ေြကာင့်​ ဒဏ်ရာရတဲ့​သူ​ေတွနဲ့​ ​ေသဆံုး​တဲ့​သူ ဦး​ေရဟာဆိုရင် မွတ်စလင်ဘက်မှာ အဆမတန်များ​ြပား​တာကို ​ေတွ့​ရပါတယ်။ ဒါဟာ တကယ်​ေတာ့​ တဖက်သတ်ဆန်ပါတယ်။ ကျွန်​ေတာ်ဒီလို ​ေြပာ​ေနတာက​ေတာ့​ ဒီကိစ္စကို ရှုတ်ချတဲ့​သ​ေဘာ နဲ့​ ​ေြပာ​ေနတာမဟုတ်ပါဘူး​။ ကျွန်​ေတာ့​ အ​ေနနဲ့​ ​ေဒါ်စုရဲ့​ နိုင်ငံ​ေရး​သ​ေဘာထား​ကို ရှင်း​ရှင်း​လင်း​လင်း​ နား​လည်သ​ေဘာ​ေပါက်ချင်လို့​ပါ။ ဒီနိုင်ငံ​ေရး​မှာ ​ေဒါ်စုဟာ ဘယ်လို အ​ေြခအ​ေနမျိုး​နဲ့​ ရင်ဆိုင်​ေနရလဲဆိုတာကို သိချင်တာပါ။

​ေဒါ်စုအ​ေနနဲ့​ ကိုယ့်​ကိုယ်ကို မလူး​သာမလွန့်​သာ နိုင်ငံ​ေရး​အ​ေြခအ​ေနထဲ ​ေရာက်​ေနတယ်လို့​ ြမင်ပါသလား​။ ကျွန်​ေတာ်ဆိုလိုချင်တာက ​ေဒါ်စုဟာ မတရား​သြဖင့်​ ဖိနှိပ်ခံရတဲ့​၊​ အနိုင်ကျင့်​ခံရတဲ့​ သူ​ေတွဘက်က​ေန အြမဲပဲ ရဲရဲရင့်​ရင့်​ေြပာဆိုတတ်တဲ့​ သူတစ်ဦး​ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​ ဒီကိစ္စမှာ​ေတာ့​ ​ေဒါ်စုဟာ နှုတ်ဆိတ်​ေနခဲ့​တာကို ကျွန်​ေတာ်တို့​ ​ေတွ့​ရပါတယ်။ အဲ့​ဒီ​ေတာ့​ ​ေဒါ်စုအ​ေနနဲ့​ ကိုယ့်​ကိုယ်ကို အခုလက်ရှိ နိုင်ငံ​ေရး​အ​ေြခအ​ေနမှာ ဓါး​စာခံလုပ်ခံထား​ရတဲ့​ အ​ေနအထား​မှာ ရှိ​ေနတယ်လို့​ ြမင်မိပါသလား​။

​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် အ​ေြဖ။ ။

---------------------------------
အဲ့​ဒီလို မြမင်မိပါဘူး​။ ကျွန်မဟာ ကိုယ့်​ကိုယ်ကို အခုလက်ရှိ နိုင်ငံ​ေရး​အ​ေြခအ​ေနမှာ ဓါး​စာခံလုပ်ခံ​ေနရတယ်လို့​ မြမင်မိပါဘူး​။

ကျွန်မ တကယ်တန်း​ စိုး​ရိမ်တာက အ​ေြခအ​ေနကို ပိုဆိုး​သွား​ေအာင် လုပ်သလိုမျိုး​ြဖစ်သွား​မှာကို စိုး​ရိမ်တာပါ။ ကျွန်မအ​ေနနဲ့​ ဒီဘက်အုပ်စုက မှား​တယ် (သို့​မဟုတ်) ဟိုဘက်အုပ်စုကမှား​တယ် အစရှိသြဖင့်​ စွပ်စွဲ​ေြပာဆိုြပီး​ အ​ေြခအ​ေန​ေတွ ပိုဆိုး​သွား​ေအာင် မလုပ်ချင်ပါဘူး​။ အဲ့​လိုတစ်ဖက်ဘက်ကို စွပ်စွဲ​ေြပာဆိုြခင်း​ဟာ ဒီအုပ်စု​ေတွထဲက အစွန်း​ေရာက်ဆံုး​ သူ​ေတွကို ပိုြပီး​ အစွန်း​ေရာက်သွား​ေစပါတယ်။ သူတို့​ေတွကိုပဲ အဓိကထား​ အြပစ်တင်ခံရတယ်လို့​ သူတို့​ခံစား​ရရင်၊​ နိုင်ငံ​ေရး​သမား​ေတွ၊​ ြပည်သူလူထုက အ​ေလး​ထား​တဲ့​အဖွဲ့​အစည်း​ေတွရဲ့​ နား​လည်မှု၊​ စာနာ​ေထာက်ထား​မှုကို သူတို့​မရရင် အဲ့​ဒီလိုလူ​ေတွဟာ ပိုြပီး​ အစွန်း​ေရာက်ကုန်​ေတာ့​မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်မ ဒါကိုပဲ စိုး​ရိမ်တာပါ။ ကျွန်မတို့​အ​ေနနဲ့​ တစ်ဖက်ဘက်ကို ရပ်ြပီး​ေြပာဆိုလိုက်တာဟာ အ​ေြခအ​ေနကို အ​ေကာင်း​ဘက်ထက် အဆိုး​ဘက်ကို ပိုြပီး​ေရာက်သွား​တာမျိုး​ ြဖစ်မှာကို စိုး​ရိမ်ပါတယ်။

အဲ့​ဒါ​ေြကာင့်​မို့​ ဒီပဋိပက္ခမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့​တဲ့​ ၂ ဖက်အုပ်စုထက်၊​ ဒီြပဿနာ​ေတွအ​ေပါ် တာဝန်ရှိသူ​ေတွရဲ့​ တာဝန်ယူ​ေြဖရှင်း​ေရး​ဘက်ကိုပဲ ဦး​တည်​ေြပာဆိုရပါတယ်။ အဲဒီ​ေတာ့​ ဥပ​ေဒစိုး​မိုး​ေရး​ဆိုတဲ့​ အချက်ပဲ ြပန်​ေရာက်လာပါတယ်။ အစိုး​ရအ​ေနနဲ့​ ဒီပဋိပက္ခ​ေတွမှာ ပါဝင်ကျူး​လွန်ခဲ့​တဲ့​ သူ​ေတွကို ဥပ​ေဒနဲ့​အညီ ထိထိ​ေရာက်​ေရာက် အ​ေရး​ယူဖို့​လိုပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို တာဝန်ယူ ​ေြဖရှင်း​ြကဖို့​လိုပါတယ်။

အုပ်စုတစ်ခုဘက်မှာရပ်ြပီး​ အြခား​အုပ်စုတစ်ခုရဲ့​လုပ်ရပ်က မှား​တယ်လို့​ ​ေဝဖန်​ေြပာဆိုလိုက်ြခင်း​မျိုး​ဟာ အဲ့​ဒီအုပ်စုကို ပိုဆိုး​ေအာင် ဆွ​ေပး​လိုက်သလိုြဖစ်သွား​ြပီး​ ဒီဘက်အုပ်စုအ​ေပါ်မှာ ရန်လိုမုန်း​ထား​မှု​ေတွ ပိုများ​လာမယ်။ ဒီ​ေတာ့​ ဂျာ​ေအး​သူ့​အ​ေမရိုက်ဆိုသလိုမျိုး​ ြပဿနာ​ေတွက ဆံုး​မှာ မဟုတ်​ေတာ့​ပါဘူး​။ ပိုပိုြပီး​ အစွန်း​ေရာက်တဲ့​ ြပဿနာ​ေတွပဲ တိုး​ပွား​လာမယ်။ ကျွန်မအ​ေနနဲ့​ အဲ့​ဒီလို ြဖစ်မှာသွား​မှာကို စိုး​ရိမ်တာပါ။

Question by Thomas Fuller (New York Times):

-----------------------------------------------------

You said many times that you do not want to take sides in Rakhine conflict. But the ledger of casualties and deaths has been overwhelming the Muslim side. It's a one-sided ledger really. I don't say this critically. I'm hoping to get an insight into your political calculation. Your political situation now. Do you feel like you are in a straitjacket politically? I mean you're someone who's always spoken out it for the downtrodden. For the victims. And here, we've seen you be reserved. Do you feel like you're a hostage to the political circumstance of the day?

Answer by Daw Aung San Suu Kyi:

----------------------------------------

No, I don't feel like a hostage to the political circumstance of the day. What I am afraid of is aggravating the situation. I do not want to aggravate the situation by saying that one community is wrong or the other community is wrong. And what it does is to aggravate the most extremist elements in these communities. If they feel that they are being targeted, if they feel that they do not enjoy the sympathy of politicians or influential groups, then it makes them more extremist. That is what I'm afraid of that instead of helping the situation we will aggravate it further. So, I want to target actions rather than communities which means accountability. Again, that goes by rule of law. The government must make sure that those who have committed crimes are punished in accordance with the law. There must be accountability. But I do not want fingers pointed at particular community because it always aggravate the other side and this seems to have started vicious cycle of people getting more and more aggressive. And more and more extremist. That's what I'm afraid of.

​ေဒါ်စုသာ သမ္မတ ြဖစ်ခဲ့​ရင်


အ​ေမး​။ ။ အကယ်၍ ၂၀၀၈ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒကို ြပင်ဆင်နိုင်လို့​ ​ေဒါ်စုအ​ေနနဲ့​ ြမန်မာနိုင်ငံရဲ့​ သမ္မတြဖစ်လာမယ်ဆိုရင် လူနည်း​စုြဖစ်တဲ့​ လူမျိုး​စု​ေတွ၊​ အထူး​သြဖင့်​ ရိုဟင်ဂျာ​ေတွ၊​ ဒီနိုင်ငံက အစ္စလမ်ဘာသာဝင်​ေတွနဲ့​ ပတ်သက်ြပီး​ ဘာများ​ေဆာင်ရွက်​ေပး​မှာပါလဲ။

​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် အ​ေြဖ။ ။

ပထမဦး​ဆံုး​အ​ေနနဲ့​ ​ေြပာချင်တာက​ေတာ့​ ကျွန်မခဏခဏ ​ေြပာခဲ့​သလိုပဲ ကျွန်မဟာ ဥပ​ေဒစိုး​မိုး​ေရး​ကို အင်မတန် ယံုြကည်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံအတွင်း​မှာ ​ေနထိုင်ြကတဲ့​ ြပည်သူြပည်သား​တိုင်း​ကို ကျွန်မတို့​ရဲ့​ ဥပ​ေဒက ြပည့်​ြပည့်​ဝဝ အကာအကွယ်​ေပး​သင့်​ပါတယ်။ ြပည်သူြပည်သား​တိုင်း​လို့​ ဆိုတဲ့​ေနရာမှာ လူမျိုး​စုအား​လံုး​၊​ ဘာသာ​ေရး​အုပ်စုအား​လံုး​ ပါဝင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့​ရဲ့​ လူမျိုး​စု​ေတွ (ဆိုပါ​ေတာ့​) ဒီနိုင်ငံအတွင်း​မှာ အခုလက်ရှိ​ေနထိုင်ြကတဲ့​ သူ​ေတွ နဲ့​ ပတ်သက်ြပီး​ေြပာရမယ်ဆိုလို့​ရှိရင်​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​ဟာ ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့​ ​ေရှ့​ဆက်သွား​ရပါမယ်။ ဒါဟာလည်း​ ကျွန်မတို့​ရဲ့​ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်က အြမဲလက်ကိုင်ထား​ခဲ့​တဲ့​ မူဝါဒတစ်ရပ် ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့​ရဲ့​ ြပည်​ေထာင်စုြကီး​ မြပိုကွဲ​ေရး​အတွက် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ကျွန်မတို့​ ကျင့်​သံုး​ဖို့​လိုပါတယ်။

အာဏာရှင် အစိုး​ရကလက်ထက်တုန်း​ကဆိုလို့​ရှိရင် ဒီ ဖက်ဒရယ်စနစ်ဟာ ြပည်​ေထာင်စုက​ေနခွဲထွက်​ေရး​စနစ် ြဖစ်တယ်လို့​ ဆယ်စုနှစ်နဲ့​ချီြပီး​ေတာ့​ ဝါဒြဖန့်​ ခဲ့​ြကပါတယ်။ အဲ့​ဒါ​ေြကာင့်​ ကျွန်မတို့​အ​ေနနဲ့​ ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတာဟာ ြပည်​ေထာင်စုက​ေနခွဲထွက်​ေရး​စနစ် မဟုတ်ပါဘူး​။ အမှန်တကယ်မှာ ဖက်ဒရယ်စနစ်ဟာ ြပည်​ေထာင်စုက​ေနခွဲထွက်​ေရး​ကို မြဖစ်​ေအာင် အဟန့်​အတား​ြပုတဲ့​ စနစ်ပဲြဖစ်ပါတယ် ဆိုတာကို အြမဲပဲ ရှင်း​ြပလာခဲ့​ရပါတယ်။ ဘာြဖစ်လို့​လဲဆို​ေတာ့​ တန်း​တူရည်တူ ရှိ​ေစမှု​ေပါ်မှာ အ​ေြခခံတဲ့​ ဖက်ဒရယ်စနစ်ဟာ တန်း​တူအခွင့်​အ​ေရး​မရလို့​ မ​ေကျနပ်မှု​ေတွက​ေနတစ်ဆင့်​ ခွဲထွက်ခွင့်​ ​ေတာင်း​ဆိုတာမျိုး​ေတွ မရှိ​ေအာင် ​ေဆာင်ရွက်​ေပး​နိုင်လို့​ပါပဲ။

ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင် ကျွန်မတို့​ေတွဟာ ​ေဆွး​ေနွး​ညှိနှိုင်း​ြပီး​ အ​ေြဖရှာတဲ့​ဘက်မှာ အင်မတန်မှကိုပဲ အား​နည်း​ြကပါတယ်။ ဒီလိုြဖစ်ရြခင်း​ရဲ့​ အ​ေြကာင်း​တစ်ချက်က​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​ရဲ့​ ယဉ်​ေကျး​မှု​ေြကာင့်​ြဖစ်ပါတယ်။ ​ေနာက်တစ်ချက်က​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​ ​ေတွဟာ အာဏာရှင်စနစ်​ေအာက်မှာ နှစ်​ေပါင်း​များ​စွာ ​ေနခဲ့​ြကရတာ​ေတွ​ေြကာင့်​ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့​ဒါ​ေြကာင့်​ ​ေဆွး​ေနွး​ညှိနှိုင်း​ြပီး​လုပ်​ေဆာင်ရတဲ့​ ကိစ္စမျိုး​ေတွကို လက်​ေတွ့​အား​ြဖင့်​ မကျင့်​သံုး​တတ်ြကပါဘူး​။ ဒီလို တစ်ဦး​နဲ့​တစ်ဦး​ ​ေဆွး​ေနွး​ြပီး​၊​ ညှိနှိုင်း​ြပီး​ လုပ်​ေဆာင်ရတဲ့​ ကိစ္စမျိုး​ေတွနဲ့​ အကျွမ်း​တဝင်မရှိရင် ကျွန်မတို့​ဟာ ဘယ်လိုလုပ်ြပီး​ ​ေဆွး​ေနွး​ညှိနှိ်ုင်း​မှုနဲ့​ အ​ေြဖရှာ​ေရး​ကို လုပ်​ေဆာင်နိုင်​ေတာ့​မလဲ။ အဲ့​ဒါ​ေြကာင့်​မို့​ ကျွန်မတို့​ေတွဟာ ​ေဆွး​ေနွး​ညှိနှိုင်း​တတ်​ေအာင် အား​ထုတ်ြကရမယ်။ ြပီး​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​နိုင်ငံရဲ့​ ြပဿနာ​ေတွကို ​ေြဖရှင်း​နိုင်မယ့်​ နည်း​လမ်း​ေတွကို အတူအတကွ ရှာ​ေဖွြကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကျွန်မအ​ေနနဲ့​ ကမ္ဘာကို ​ေြပာချင်တာက​ေတာ့​ “ကျွန်မတို့​ရင်ဆိုင်​ေနရတဲ့​ ြပဿနာ​ေတွကို ကျွန်မတို့​ဟာ ကိုယ့်​နည်း​ကိုယ့်​ဟန်နဲ့​ ​ေြဖရှင်း​သွား​မယ်။ ဒီလို ​ေြဖရှင်း​တဲ့​ေနရာမှာ လူ့​အခွင့်​အ​ေရး​ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်း​ေတွကို​ေတာ့​ အြမဲပဲ လက်ကိုင်ထား​ြပီး​ ​ေဆာင်ရွက်သွား​မှာပါ။ အဲ့​ဒီလို ကိုယ့်​နည်း​ကိုယ့်​ဟန်နဲ့​ ကိုယ့်​ြပဿနာကိုယ် ​ေြဖရှင်း​နိုင်မယ့်​နည်း​လမ်း​ေတွကို ရှာ​ေဖွနိုင်​ေအာင် ကျွန်မတို့​ကို ဝိုင်း​ဝန်း​ြပီး​ ကူညီြကပါ။”

If you successes in amending the constitution and if you become the president of Myanmar, what will you do for the ethnic minorities with the special regard to the Rohingya people and the Muslim, the people who believe in Islamic in this country?

Answer of Daw Aung San Suu Kyi:

---------------------------------------

First of all, as I said, I believe in Rule of Law. And everybody in this country should be entitled to the protection of the law. Everybody, all ethnic groups, all religious groups. But with regard to the ethnic nationality, such as to say those who are now in the state, we have to go for a federal system. This is always with the policy of our party that we need federalism to keep our union intact.

For decades, actually, the propaganda of the authoritarian government had been that federalism equals right to succession. And, we've always had to explain that federalism does not mean succession that in fact, federalism is a way of preventing succession. Because, it's a way of removing the grievances that lead people to call for succession.

We are very weak in negotiated compromise in this country. It's partly to do with our culture and partly to do with the fact that we have lived under authoritarian rule for so long that negotiation is practically unknown. If you are not used to negotiation, then you don't get to a negotiated compromise. And we have to go in for that. We have to find the answers to our problems together.

And what I would like to ask the world to do is to "Help us to find the solutions to our own problems in our own way. Always upholding international standards of human rights.

နိုင်ငံြခား​ခရီး​စဉ်​ေတွ


ကျွန်မ နိုင်ငံြခား​ခရီး​ေတွ ထွက်တယ်ဆိုတာလည်း​ ဒါ အမှန်မှာ​ေြပာရရင် ဒါ နိုင်ငံ​ေရး​လုပ်ထှာပါပဲ။ ဘာပဲ​ေြပာ​ေြပာ ကျွန်မက နိုင်ငံ​ေရး​သမား​ဆို​ေတာ့​ ဒါ အား​လံုး​လဲ သိြပီး​သား​ပါ။ နိုင်ငံ​ေရး​ အတွက်ဆိုတာ နိုင်ငံ​ေရး​ထဲမှာ ဘာပါလဲဆို​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံ​ေရး​လည်း​ ပါပါတယ်။ ြပည်ပမှာ​ေရာက်​ေနတဲ့​ ကျွန်မတို့​ရဲ့​ ြမန်မာနိုင်ငံက​ေရာက်လာတဲ့​ ြပည်သူြပည်သား​ေတွနဲ့​ ဆက်နွှယ်​ေရး​လည်း​ ပါတယ်ရှင့်​။ အဲ့​ဒီဟာ​ေတွကို ဦး​စား​ေပး​ြပီး​ေတာ့​ ကျွန်မဟာ နိုင်ငံြခား​ခရီး​ေတွ ထွက်တာပါ။

ဒါ​ေပမယ့်​ ကျွန်မ ြပည်တွင်း​မှာ အလုပ်​ေတွကလည်း​ အင်မတန်မှ များ​ပါတယ်။ အဲ့​ဒီ​ေတာ့​ ဒီ ၂ ခုက ကျွန်မ ချင့်​ချိန်ရတယ်။ နိုင်ငံြခား​ခရီး​ေတွအတွက် ဘယ်​ေလာက် အချိန်​ေပး​နိုင်မလဲဆိုတာကို ကျွန်မ ချင့်​ချိန်ြပီး​ေတာ့​ အကန့်​အသတ်နဲ့​ပဲ လုပ်နိုင်တာပါ။

အဲ့​ေတာ့​ ကျွန်မက အခု နိုင်ငံြခား​ခရီး​ေတွထွက်တဲ့​ အ​ေတွ့​အြကံု​ေတွ​ေပါ်မှာ အ​ေြခခံြပီး​ေတာ့​ တစ်ပတ် ဆယ်ရက်​ေလာက်ထက် ပိုြပီး​ေတာ့​ ြကာတဲ့​ခရီး​ေတွဟာ မသင့်​ေတာ်ဘူး​လို့​ ကျွန်မ ဆံုး​ြဖတ်ပါတယ်။ မသင့်​ေတာ်ဘူး​ဆိုတာ ဒီလိုပါ။ တစ်ပတ် ဆယ်ရက်ထက်ပိုြပီး​ ြကာြကာခရီး​ထွက်လို့​ရှိရင် ြပည်တွင်း​ကအလုပ်​ေတွက ပံု​ေနတဲ့​အခါကျ​ေတာ့​ ​ေနာက် လိုက်မမီ ြဖစ်​ေနတယ်။ အဲ့​ေတာ့​ ဟိုဖက် ဒီဖက်​ေပါ့​ေနာ် မျှတ​ေအာင်လို့​ဆိုလို့​ရှိရင် ကျွန်မခရီး​ထွက်တဲ့​အခါကျရင် တတ်နိုင်သမျှ တစ်ပတ် ဆယ်ရက်ထက်​ေတာ့​ မ​ေကျာ်​ေတာ့​ဘူး​လို့​ ကျွန်မတို့​ အဲ့​ဒီလို စဉ်း​စား​ြပီး​ေတာ့​ သင့်​ေတာ်တဲ့​အချိန်ဟာ ဒီ​ေလာက်ပဲရှိတယ်လို့​ စဉ်း​စား​ြပီး​ေတာ့​ လုပ်ရတဲ့​အခါကျ​ေတာ့​ ဒီအချိန်အတွင်း​မှာ တတ်နိုင်သမျှ ကျွန်မတို့​နိုင်ငံအတွက်၊​ ကျွန်မတို့​ နိုင်ငံ ၂ နိုင်ငံရဲ့​ ဆက်ဆံ​ေရး​အတွက် အကျိုး​ရှိမယ့်​ လုပ်ငန်း​ေတွကို ထည့်​ရပါတယ်။

​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် ရှင်း​ြပတဲ့​ ြမန်မာ-ဘား​မား​ ြပဿနာနိုင်ငံ​ေတာ်အလံ ​ေပါ့​ေနာ်။ တိုင်း​ြပည်ရဲ့​ တရား​ဝင်​ေခါ်​ေဝါ်တဲ့​ နာမည်နဲ့​ နိုင်ငံ့​ြမို့​ေတာ်​ေတွဆိုတာလည်း​ ြပည်သူလူထုရဲ့​ သ​ေဘာထား​နဲ့​ ကိုက်ညီစွာ သတ်မှတ်ရမဲ့​ ကိစ္စြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်မ ဒီ နှစ်​ေပါင်း​ေြမာက်များ​စွာမှာ အာဏာပိုင်​ေတွနဲ့​ေပါ့​ေနာ် အစိုး​ရ​ေတွနဲ့​ ကျွန်မတို့​ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်ြကား​မှာ သ​ေဘာမတူတဲ့​ ကိစ္စတစ်ခု​ေပါ့​။ အြမဲပဲ အြငင်း​အခုန်လို ြဖစ်ရတဲ့​ကိစ္စက ြမန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံြခား​မှာ အဂင်္လိပ်လို ​ေြပာတဲ့​အခါမှာ ြမန်မာလို့​ေခါ်မလား​၊​ ဘား​မား​လို့​ေခါ်မလား​ဆိုတဲ့​ ကိစ္စပါပဲ။

အဲ့​ေတာ့​ ကျွန်မက ဘား​မား​လို့​ ​ေခါ်တဲ့​အခါကျ​ေတာ့​ အစိုး​ရက သိပ်မ​ေကျနပ်ချင်ဘူး​ေပါ့​။ (ပရိတ်သတ် ရယ်သံများ​)။ အဲ့​ေတာ့​ ကျွန်မ [[ဘယ်သူမှန်လဲ]] (ပရိတ်သတ်ထဲမှ တစ်​ေယာက်၏ ​ေမး​သံ) ။ ဘယ်သူမှန်တယ် ဘယ်သူမှား​လဲဆိုတာကို ဒါက​ေတာ့​ ကျွန်မရဲ့​ အထင်အြမင်ကို ကျွန်မ တင်ြပမယ်။ ဒါ လူတိုင်း​လူတိုင်း​က ကိုယ့်​ဘာကိုယ် ဆံုး​ြဖတ်ရမှာ။

ကျွန်မဟာ ြမန်မာနိုင်ငံဆိုတာ ဗမာလိုစကား​ေြပာတဲ့​အခါကျရင် ြမန်မာလို့​ေခါ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မ ဘာမှမြငင်း​ပါဘူး​။ ကျွန်မတို့​ကိုယ်တိုင်လည်း​ ြမန်မာလို့​ေခါ်တာပဲ။ ြမန်မာနိုင်ငံလို့​ ပဲ ​ေြပာတာပါပဲ။ ြမန်မာလို ​ေြပာ​ေနရဲ့​သား​နဲ့​ ဘား​မား​လို့​ ​ေြပာတဲ့​လူ​ေတွက​ေတာ့​ ဒါ သက်သက် ြကီး​ကျယ်တာပဲလို့​ ကျွန်မက​ေတာ့​ ထင်တယ်။ အဲ့​ေတာ့​ ဒါက သတ်သတ်။ ဒါ​ေပမယ့်​ အဂင်္လိပ်လို ​ေြပာတဲ့​အခါကျရင် ဘာြပုလို့​ ကျွန်မ ဘား​မား​လို့​ ဆက်ြပီး​ေတာ့​ သံုး​လဲဆိုတာမှာ...

နံပါတ် (၁) အ​ေြကာင်း​အရင်း​က​ေတာ့​ ဒီနိုင်ငံ ဘား​မား​က​ေနြပီး​ေတာ့​ ြမန်မာဆိုြပီး​ေတာ့​ နာမည်ကို ​ေြပာင်း​လိုက်တဲ့​အခါမှာ ြပည်သူလူထုရဲ့​ဆန္ဒကို လံုး​ဝ ထည့်​ြပီး​ေတာ့​ မ​ေမး​ြကဘူး​။ (လက်ခုပ်သံများ​)။ ြပည်သူလူထုက သ​ေဘာတူလား​၊​ သ​ေဘာမတူလား​ဆိုတာ လံုး​ဝ မ​ေလ့​လာပဲနဲ့​ အုပ်ချုပ်သူ​ေတွက သူတို့​သ​ေဘာအရ သူတို့​ေြပာင်း​လိုက်တယ်။ အဲ့​ဒါကို ကျွန်မ မြကိုက်ဆံုး​ပဲ။ အဲ့​ဒါ နံပါတ် (၁)။ (လက်ခုပ်သံများ​)။

နံပါတ် (၂) က အ​ေြကာင်း​ြပချက်​ေတွက မခိုင်လံုဘူး​။ မခိုင်လံုဘူး​ဆိုတာက “ဘား​မား​ ဆိုတာဟာတဲ့​ ဗမာလူမျိုး​ေတွကိုပဲ ရည်ညွှန်း​တာြဖစ်တယ်တဲ့​။ ြမန်မာဆိုတာက တိုင်း​ရင်း​သား​ေတွ အား​လံုး​ပါတယ်။” အဲ့​ဒါလည်း​ မမှန်ပါဘူး​။ ြမန်မာဆိုတာဟာ ဗမာကို စာ​ေပသ​ေဘာတရား​အရ ြမန်မာလို့​ေရး​တာ။ ဒါ​ေပမယ့်​ ြမန်မာဆိုတာဟာ ဗမာပါပဲ။ ြမန်မာဆိုတာဟာ တိုင်း​ရင်း​သား​အား​လံုး​ ြခံုငံုြပီး​ပါဝင်တယ်ဆိုတာ ဒါ မဟုတ်ပါဘူး​။ (လက်ခုပ်သံများ​)။ ဒါဟာ ကျွန်မတို့​ဘာသာစကား​ သမိုင်း​ကို ​ေလ့​လာတဲ့​အခါမှာ ဒါ လံုး​ဝမမှန်ပါဘူး​။ အဲ့​ေတာ့​ ဒီလို မမှန်ကန်တဲ့​ အ​ေြကာင်း​ြပချက်ကိုလည်း​ ကျွန်မက မြကိုက်ဘူး​။

​ေနာက်တစ်ခုကလည်း​ ဒီလို နာမည်​ေြပာင်း​ြခင်း​ရဲ့​ အ​ေြကာင်း​ရင်း​က ဘာလဲဆိုတာ ကျွန်မ မရှင်း​ဘူး​။ တချို့​က​ေတာ့​ ​ေဗဒင်ယြတာလို့​ ​ေြပာတယ်။ (ပရိတ်သတ် ရယ်သံများ​)။ အဲ့​ဒါဆိုလည်း​ ကျွန်မ လံုး​ဝ သ​ေဘာမကျဘူး​။ (လက်ခုပ်သံများ​)။

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့​ ဒီလို တရား​ဝင် နာမည်ထက် ပိုြပီး​ေတာ့​ အ​ေရး​ြကီး​တာဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့​ ဂုဏ်သိက္ခာပဲ။ အဲ့​ဒီ​ေတာ့​ ကိုယ့်​နိုင်ငံရဲ့​ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကိုယ်ထိန်း​သိမ်း​နိုင်လို့​ရှိရင် နာမည်က ဘာနာမည်ပဲြဖစ်ြဖစ် အ​ေရး​မြကီး​ဘူး​။

ဥပမာ ဆိုလို့​ရှိရင် ကျွန်မတို့​ အခု​ေရာက်​ေနတဲ့​ နိုင်ငံဟာ ဂျပန်ဆိုတာဟာ ဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား​ေတွ ​ေပး​ထား​တဲ့​ နာမည်မှ မဟုတ်ပဲ။ နိုင်ငံြခား​သား​ေတွက ​ေခါ်တဲ့​ နာမည်ပဲ။ ဒါ​ေပမယ့်​ ဒီနာမည်ကို ကမ္ဘာက ​ေလး​စား​ေအာင်လို့​ ဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား​ေတွ လုပ်သွား​နိုင်တယ်။ ဒါ​ေြကာင့်​ သူတို့​ဒီနိုင်ငံနာမည်လည်း​ ​ေြပာင်း​စရာမလိုဘူး​။

ချိုင်း​နား​ဆိုတာလည်း​ ထိုအတိုင်း​ပဲ။ ချိုင်း​နား​ဆိုတာဟာ တရုတ်လူမျိုး​ေတွက မိမိတို့​နိုင်ငံကို ​ေခါ်တဲ့​နာမည် မဟုတ်ဘူး​။ နိုင်ငံြခား​သား​ေတွက ​ေခါ်တဲ့​ နာမည်ပဲ။

အင်း​ဒီး​ယား​လည်း​ ထိုနည်း​လည်း​ေကာင်း​ပဲ။

ဒါ​ေပမယ့်​ ကိုယ့်​ကိုယ်ကို ယံုြကည်မှုရှိရင် ကိုယ့်​နိုင်ငံရဲ့​ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကိုယ်က​ေနြပီး​ေတာ့​ ထိန်း​သိမ်း​သွား​နိုင်တယ်ဆိုတဲ့​ ယံုြကည်မှု ရှိလို့​ရှိရင် နိုင်ငံရဲ့​နာမည်ကို ​ေြပာင်း​ေနစရာမလိုဘူး​လို့​ ကျွန်မ​ေြဖ​ေပး​ပါရ​ေစ။

လူထု​ေခါင်း​ေဆာင်​ေြပာြပတဲ့​ ြမန်မာြပည်သူတို့​လို​ေနတဲ့​ လိုအပ်ချက်များ​


ကျွန်မတို့​ ြမန်မာနိုင်ငံမှာ အြကီး​မား​ဦး​ဆံုး​ လိုအပ်ချက်က အလုပ်အကိုင်ပဲ။ အဲ့​ဒါကို ​ေြပာြကတယ်။ အလုပ်အကိုင်လိုချင်တယ်။ အလုပ်လက်မဲ့​ ြပဿနာ အင်မတန်ြကီး​တယ်။

ကျွန်မတို့​ ြပည်သူြပည်သား​ေတွနဲ့​ ပတ်သက်လို့​ ကျွန်မအြကိုက်ဆံုး​ကိစ္စ တစ်ခုက ကျွန်မတို့​ေတွက ရှိသင့်​တဲ့​ မာန​ေလး​ေတာ့​ အတိုင်း​အတာတစ်ခုထိ ရှိပါတယ်။ ဒီဟာကို​ေတာ့​ သ​ေဘာကျတယ်။ မရှိသင့်​တဲ့​ မာနဆိုတာ​ေတာ့​ မ​ေကာင်း​ဘူး​ေပါ့​ေနာ်။ အများ​အား​ြဖင့်​ အလုပ်အကိုင်လိုချင်တယ်။ အလကား​ မလိုချင်ဘူး​။ အလကား​လိုချင်တဲ့​စိတ်က မ​ေကာင်း​ဘူး​။ အလကား​လိုချင်တဲ့​စိတ် မရှိဘူး​။ အများ​စုက အလုပ်အကိုင်လိုချင်တယ်။ ကိုယ့်​အလုပ်အကိုင် နဲ့​ ကိုယ့်​ရဲ့​အသက်​ေမွး​ြခင်း​ကို ကိုယ်ရှာချင်တယ်။ ကိုယ့်​ ဝင်​ေငွကိုယ် လိုချင်တယ်။ သူများ​ အလကား​ေပး​တာ လက်က​ေလး​ြဖန့်​ြပီး​ေတာ့​ ​ေတာင်း​ချင်တဲ့​စိတ်ဓါတ် မရှိဘူး​။ အဲ့​ဒါ အင်မတန်မှ ​ေကာင်း​တယ်။ အဲ့​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​ နိုင်ငံမှာ အလုပ်အကိုင်ရရှိ​ေရး​အတွက် အလုပ်အကိုင်ြဖစ်​ေြမာက်​ေရး​အတွက် အား​လံုး​ကဝိုင်း​ြပီး​ ကူညီဖို့​လိုတယ်။

အထူး​သြဖင့်​ လူငယ်​ေတွ အလုပ်လက်မဲ့​ ြဖစ်​ေနတာဟာ ကျွန်မတို့​နိုင်ငံ အနာဂါတ်အတွက် အင်မတန်မှ စိုး​ရိမ်စရာြဖစ်ပါတယ်။ ပထမ အလုပ်လက်မဲ့​ ြဖစ်သွား​တယ်။ ​ေနာက်ကျ​ေတာ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ချက်မဲ့​သွား​တယ်။ ​ေမျှာ်လင့်​ချက်မဲ့​သွား​တဲ့​ အခါကျ​ေတာ့​ စိတ်​ေလသွား​တယ်။ စိတ်​ေလသွား​ေတာ့​ မလုပ်သင့်​တာ​ေတွ လိုက်လုပ်တယ်။ လုပ်တဲ့​အခါကျ​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​ရဲ့​လူမှုအသိုင်း​အဝိုင်း​ကို ထိခိုက်တယ်။ ကျွန်မတို့​နိုင်ငံရဲ့​ အနာဂတ်ကို ထိခိုက်တယ်။ အဲ့​ေတာ့​ အလုပ်အကိုင်လိုတယ်။

​ေနာက် ဒုတိယက​ေတာ့​ ​ေသာက်သံုး​ေရ လိုအပ်ချက်က အခုထိ အင်မတန် များ​ပါ​ေသး​တယ်။ အဲ့​ဒီဟာကို မ​ေမ့​ပါနဲ့​။ အ​ေြခခံြဖစ်တဲ့​ ​ေသာက်သံုး​ေရဟာလည်း​ ကျွန်မတို့​နိုင်ငံမှာ လံုလံု​ေလာက်​ေလာက် မရှိပါဘူး​။ မ​ေန့​က ဆိုလို့​ရှိရင် သြကင်္န်သံချပ်လာထိုး​တဲ့​ အဖွဲ့​နဲ့​ဂိတ်မှာ ​ေတွ့​ရင်း​နဲ့​ အညာမှာ​ေပါ့​ေနာ် အညာမှာ ​ေရြပတ်​ေနပါတယ်တဲ့​။ ြမင်း​ြခံ​ေဒသတဝိုက်မှာ ​ေရြပတ်​ေနပါတယ်တဲ့​။ ​ေကျာက်ပန်း​ေတာင်း​တို့​ဘက်မှာ ​ေရြပတ်​ေနပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ အင်မတန်မှ အခက်အခဲရှိ​ေနပါတယ် ဆိုြပီး​ေတာ့​ တစ်​ေယာက်က ကျွန်မကို လူအုပ်ထဲက​ေနြပီး​ ​ေြပာသွား​ပါတယ်။ အဲ့​ဒီ​ေတာ့​ ဒီ အညာဘက်မှာ ​ေရလံုလံု​ေလာက်​ေလာက် ရရှိ​ေရး​အတွက် စုြပီး​ေတာ့​ လုပ်ချင်တဲ့​ ဒီမှာ​ေရာက်​ေနတဲ့​ ြပည်သူြပည်သား​ေတွရှိမယ်ဆိုလို့​ရှိရင် ကျွန်မနဲ့​ ဆက်သွယ်ပါ။ ဆက်သွယ်ြပီး​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​ ဘယ်လိုလုပ်​ေပး​နိုင်လဲဆိုတာကို အြမန်ဆံုး​ြကည့်​ြပီး​ေတာ့​ လုပ်​ေပး​ချင်ပါတယ်။

​ေနာက် တတိယက ဘာလဲဆို​ေတာ့​ လမ်း​ပမ်း​ဆက်သွယ်​ေရး​။ ဒီ မိုး​တွင်း​မှာ သွား​နိုင်တဲ့​ လမ်း​ေတွ၊​ ရာသီစံုသွား​နိုင်တဲ့​လမ်း​ေတွ ကျွန်မတို့​နိုင်ငံမှာ အများ​ြကီး​ လိုအပ်​ေနပါ​ေသး​တယ်။

​ေနာက်ြပီး​ေတာ့​ စတုတ္တက (ဒါ ြပည်သူ​ေတွရဲ့​ အသံကို ​ေြပာတာ​ေနာ်) လျှပ်စစ်မီး​။ လျှပ်စစ်မီး​ မရှိတဲ့​ေဒသ​ေတွ အများ​ြကီး​ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့​နိုင်ငံမှာ။

​ေနာက်ြပီး​ေတာ့​ ပညာ​ေရး​။

​ေနာက်ြပီး​ေတာ့​ ကျန်း​မာ​ေရး​။

ကျွန်မ ဘယ်သွား​သွား​ ဒီအတိုင်း​ပဲ။ ဘာ​ေတွလိုအပ်လဲ၊​ ဘာ​ေတွလိုအပ်လဲဆို ဒီအတိုင်း​ပဲ။ ပထမ အလုပ်လိုအပ်ထှာကို ​ေြပာတယ်။ ​ေနာက် ​ေရ။ ​ေရက​ေတာ့​ မရှိမြဖစ်ဘူး​။ ​ေနာက်ြပီး​ေတာ့​ ​ေရြပီး​တဲ့​ အခါကျ​ေတာ့​ လမ်း​ပမ်း​ဆက်သွယ်​ေရး​။ လမ်း​ပမ်း​ဆက်သွယ်​ေရး​ြပီး​ေတာ့​ လျှပ်စစ်မီး​။ လျှပ်စစ်မီး​ြပီး​ေတာ့​ ပညာ​ေရး​။ ြပီး​ေတာ့​မှ ကျန်း​မာ​ေရး​ကို ​ေနာက်ဆံုး​ထား​တယ်။

အဲ့​ဒါ ကျွန်မက စိတ်ဝင်စား​တယ်။ ဘာြဖစ်လို့​ ကျန်း​မာ​ေရး​ထက် ပညာ​ေရး​ကို အ​ေလး​ထား​လဲဆိုတာ။ အဲ့​ဒါ ဘာြဖစ်လို့​လဲဆို​ေတာ့​ သား​သမီး​ေတွရဲ့​ အနာဂတ်ကို ​ေမျှာ်ကိုး​ြပီး​ေတာ့​ ပညာ​ေရး​ကို အင်မတန်မှ အ​ေလး​ထား​တယ်။ အဲ့​ဒါကို ကျွန်မသ​ေဘာကျတယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​ ကျွန်မက​ေတာ့​ သတိ​ေပး​ရတာ​ေပါ့​။ ကျန်း​မာ​ေရး​က ပညာ​ေရး​ေလာက်ကို အ​ေရး​ြကီး​ပါတယ်။ ဘာလို့​လဲဆို​ေတာ့​ မကျန်း​မာလို့​ရှိလို့​ရှိရင် သင်ထား​တဲ့​ပညာ​ေတွကို ြပည့်​ြပည့်​ဝဝ သံုး​စွဲနိုင်မှ သံုး​စွဲနိုင်မှာ။ ​ေနာက်ြပီး​ေတာ့​လည်း​ အသက်ကို​ေတာင်မှ အန္တရာယ်ြဖစ်သွား​နိုင်တယ်။ အဲ့​ဒီ​ေတာ့​ ကျန်း​မာ​ေရး​လည်း​ အ​ေရး​ြကီး​တယ်ဆိုတာကို ကျွန်မ အြမဲ​ေထာက်ြပတယ်။ ကျန်း​မာ​ေရး​လည်း​ အ​ေလး​ထား​ပါတယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​ ကျန်း​မာ​ေရး​ထက် အြမဲ ပညာ​ေရး​ကို အ​ေလး​ထား​တယ်ဆိုတာ ကျွန်မ သတိြပုမိတယ်။ အဲ့​ဒါက​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​နိုင်ငံအတွက် ​ေကာင်း​တဲ့​ အလား​အလာပါပဲ။ မှန်တဲ့​စိတ်​ေပါ့​။ အနာဂတ်ကို ပိုြပီး​ ရှုတဲ့​သ​ေဘာရှိပါတယ်။

(မှတ်ချက်။ ။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ြမန်မာလူထုနှင့်​ ​ေတွ့​ဆံုပွဲ အ​ေမး​အ​ေြဖ ကဏ္ဍတွင် လူထု​ေခါင်း​ေဆာင်၏ ​ေြပာြကား​ချက်များ​ ြဖစ်ပါသည်။ စာဖတ်သူများ​ အဆင်​ေြပ​ေစရန် တချို့​ေနရာများ​တွင်း​ ​ေြပာစကား​ အား​လံုး​ကို ထည့်​သွင်း​ စာစီမထား​ပါ။)

ြပည်သူလူထုရဲ့​ ကျန်း​မာ​ေရး​အတွက် အလှူခံ​ေန​ေသာ လူထု​ေခါင်း​ေဆာင်


ကျွန်မတို့​ ​ေဆး​ရံု​ေတွမှာ ဆရာဝန်၊​ ဆရာမများ​ လံု​ေလာက်​ေရး​အတွက် ဝိုင်း​ြပီး​ေတာ့​ ကူညီြက​ေစချင်တယ်။ ခပ်တိုတို​ေြပာလို့​ရှိရင် ပိုက်ဆံလိုချင်တယ်။ (ပရိတ်သတ် ရယ်သံများ​)

ပိုက်ဆံလိုချင်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲဆို​ေတာ့​ ကျမတို့​ နယ်​ေဆး​ရံု​ေတွမှာ ဆရာဝန်​ေတွ၊​ ဆရာမ​ေတွ မရှိရြခင်း​ရဲ့​ အ​ေြကာင်း​အရင်း​ တစ်ခုက ဘာလဲဆို​ေတာ့​ ဒီ ဆရာဝန်၊​ ဆရာမ​ေတွ ​ေနစရာမရှိလို့​။ အိမ်ငှား​ေနရတဲ့​ အခါကျ​ေတာ့​ အင်မတန်မှ ခက်ခဲတယ်။ အင်မတန်မှ အိမ်လခြကီး​တယ်။ ​ေနာက်ြပီး​ေတာ့​ သင့်​ေတာ်တဲ့​ အိမ်​ေတွလည်း​ မရဘူး​။ နယ်မှာ။ အဲ့​ဒီ​ေတာ့​ ဆရာဝန်​ေတွ၊​ ဆရာမ​ေတွက မသွား​ချင်ြကဘူး​။ ကျွန်မတို့​ ကျန်း​မာ​ေရး​ ဝန်ထမ်း​ေတွက မသွား​ချင်ြကဘူး​။

အဲ့​ေတာ့​ ကျွန်မက အဲ့​ဒီဟာကို ကျွန်မတို့​ ြပည်သူ​ေတွက ဝိုင်း​ြပီး​ေတာ့​ တတ်နိုင်တဲ့​ဘက်က ကူညီ​ေစချင်တယ်။ ကျွန်မတို့​ဟာ ကျန်း​မာ​ေရး​ဝန်ထမ်း​ေတွ ​ေနနိုင်မယ့်​ အိမ်ယာ​ေတွ ​ေဆာက်​ေပး​ဖို့​လိုတယ်။ အဲ့​ဒီလိုဆိုလို့​ရှိရင် နယ်ကိုသွား​ြကမယ်။

​ေနာက်တစ်ခု ဒုတိယတစ်ခု လိုတာက​ေတာ့​ အ​ေြခခံ​ေဆး​ေတွ လိုတယ်။ ကျွန်မတို့​ရဲ့​ ြပည်သူ​ေတွကို အ​ေြခခံ​ေဆး​ေတွကို အလကား​ (သို့​မဟုတ်) အင်မတန်မှ နိမ့်​ကျတဲ့​ ​ေဈး​နှုန်း​ေတွနဲ့​ ြဖန့်​ြဖူး​ေပး​ဖို့​ လိုပါတယ်။

အဲ့​ေတာ့​ ဒီ ၂ ခု ကျွန်မတို့​ လုပ်နိုင်မယ် ဆိုလို့​ရှိရင် ကျွန်မတို့​ရဲ့​ ကျန်း​မာ​ေရး​၊​ ြပည်သူ​ေတွရဲ့​ကျန်း​မာ​ေရး​ အ​ေြခအ​ေနက အင်မတန်တိုး​တက်သွား​မယ်။ အဲ့​ေတာ့​ အဲ့​ဒီဟာ​ေတွကို ဝိုင်း​ြပီး​ေတာ့​ ကူညီြကပါ။

(မှတ်ချက်။ ။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ြမန်မာလူထုနှင့်​ ​ေတွ့​ဆံုပွဲတွင် လူထု​ေခါင်း​ေဆာင်၏ တိုက်တွန်း​ေြပာြကား​ချက် ြဖစ်ပါသည်။)

အြကမ်းဖက်မှုေတွ၊ ရိုဟင်ဂျာေတွ၊ ြပည်တွင်းေန မွတ်စလင်ေတွနှင့် ေဒါ်စု သေဘာထား


ဒီ အြကမ်း​ဖက်မှု​ေတွနဲ့​ ပတ်သက်ြပီး​ေတာ့​ ကျွန်မအ​ေနနဲ့​ ​ေြပာရမယ်ဆိုလို့​ရှိရင်၊​ ကျွန်မဟာ မည်သူက​ေန မည်သူ့​အ​ေပါ်မှာကျူး​လွန်တဲ့​ အြကမ်း​ဖက်မှုကိုမဆို ကန့်​ကွက်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်​ေတွက ကျူး​လွန်တာြဖစ်ြဖစ်၊​ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်​ေတွက ကျူး​လွန်တာြဖစ်ြဖစ်၊​ ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်​ေတွက ကျူး​လွန်တာြဖစ်ြဖစ် ဘယ်သူကျူး​လွန်တဲ့​ အြကမ်း​ဖက်မှုကိုမဆို ကျွန်မ လံုး​ဝ ကန့်​ကွက်ပါတယ်။ အထူး​သြဖင့်​ နိုင်ငံ​ေရး​နဲ့​ ပတ်သက်တဲ့​အြကမ်း​ဖက်မှု​ေတွကို ကျွန်မ တ​ေလျှာက်လံုး​ပဲ ဆန့်​ ကျင်လာခဲ့​တာပါ။
ကျွန်မတို့​ရဲ့​ ြပည်သူလူထုဟာ ကိုယ်နဲ့​ တပါး​သူများ​အြကား​ မတူညီမှု​ေတွကို ​ေဆွး​ေနွး​ညှိနှိုင်း​တဲ့​နည်း​နဲ့​ ​ေြပလည်​ေအာင် မ​ေြဖရှင်း​နိုင်ြကပဲ၊​ အြကမ်း​ဖက်တဲ့​နည်း​ေတွကိုသာ ကျင့်​သံုး​ေနတဲ့​ကိစ္စအတွက် ကျွန်မ စိတ်မ​ေကာင်း​ြဖစ်မိပါတယ်။
လူ့​အခွင့်​အ​ေရး​ချိုး​ေဖာက်မှု​ေတွ၊​ အြကမ်း​ဖက်မှု​ေတွဆိုတာဟာ ကျွန်မတို့​ရဲ့​ ညီညွတ်တဲ့​၊​ တည်ြငိမ်​ေအး​ချမ်း​တဲ့​ လူမှုအသိုင်း​အဝိုင်း​ကို ​ေဖာ်​ေဆာင်ရာမှာ အန္တရာယ်အတား​အဆီး​ေတွြဖစ်တယ်။ မလိုလား​အပ်တဲ့​အရာ​ေတွြဖစ်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်မ ြပတ်ြပတ်သား​သား​ပဲ ​ေြပာလာခဲ့​တာပါ။ အဲ့​ဒီမူ​ေပါ်မှာပဲ ကျွန်မ ရပ်တည်ပါတယ်။
ဒီ ရိုဟင်ဂျာ​ေတွဟာ ကျွန်မတို့​နိုင်ငံရဲ့​ နိုင်ငံသား​ြဖစ်သင့်​လား​ဆိုတာနဲ့​ ပတ်သက်ြပီး​ေတာ့​၊​ သူတို့​ေတွဟာ အခုလက်ရှိနိုင်ငံသား​ဥပ​ေဒမှာ​ေဖာ်ြပထား​တဲ့​ နိုင်ငံသား​တစ်​ေယာက်မှာ ရှိသင့်​ရှိထိုက်တဲ့​ လိုအပ်ချက်​ေတွနဲ့​ ကိုက်ညီမှုရှိရဲ့​လား​ဆိုတာ​ေပါ်မှာ အများ​ြကီး​မူတည်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့​ရဲ့​ ၁၉၈၂ ခုနှစ်ဥပ​ေဒ​ေပါ်မှာ အ​ေြခခံတဲ့​ ဗမာနိုင်ငံသား​ြဖစ်ခွင့်​ဥပ​ေဒဟာဆိုလို့​ရှိရင် တရား​မျှတမှုမရှိဘူး​လို့​ တချို့​ေတွက ​ေြပာြကပါတယ်။ ထား​ပါ​ေတာ့​။ ဒါက တစ်ကဏ္ဍပါ။ ​ေလာ​ေလာဆယ်မှာ​ေတာ့​ အခုလက်ရှိ နိုင်ငံသား​ြဖစ်ခွင့်​ ဥပ​ေဒနဲ့​ ကိ်ုက်ညီတဲ့​သူအား​လံုး​ကို နိုင်ငံသား​ြဖစ်ခွင့်​ေပး​ြပီး​ြပီလား​ဆိုတာကို ကျွန်မတို့​သိဖို့​လိုပါတယ်။ အကယ်၍ ဟုတ်ြပီ သူတို့​ေတွဟာ နိုင်ငံသား​ြဖစ်ခွင့်​ရ​ေနပါြပီဆိုလို့​ရှိရင် အဲ့​ဒီလူ​ေတွအ​ေနနဲ့​ နိုင်ငံသား​တစ်​ေယာက်မှာ ရှိသင့်​ရှိထိုက်တဲ့​ နိုင်ငံသား​အခွင့်​အ​ေရး​ေတွ အြပည့်​အဝရြပီလား​ဆိုတာ​ေတွကို ကျွန်တို့​ သိဖို့​လိုပါတယ်။ ဒါ​ေတွဟာ ကျွန်မတို့​ အရင်ဆံုး​အ​ေနနဲ့​ သိရမဲ့​ အချက်​ေတွပါ။
အဲ့​ဒါ​ေတွြပီး​ေတာ့​မှ ကျွန်မတို့​အ​ေနနဲ့​ ဒီနိုင်ငံသား​ဥပ​ေဒဟာ နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်း​ေတွနဲ့​ ကိုက်ညီမှုရှိရဲ့​လား​ဆိုတာကို ဆက်ြပီး​ ​ေလ့​လာရမှာပါ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ အဲ့​ဒီနိုင်ငံမှာချမှတ်ထား​တဲ့​ တည်ဆဲဥပ​ေဒ​ေတွနဲ့​အညီအုပ်ချုပ်ဖို့​ လိုအပ်သလို၊​ တချိန်တည်း​မှာပဲ အဲ့​ဒီဥပ​ေဒ​ေတွဟာ နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်း​ေတွနဲ့​ မညီတာမျိုး​ေတွ ရှိ​ေနလား​ဆိုတာကို ထည့်​သွင်း​စဉ်း​စား​ရပါမယ်။ ကျွန်မတို့​ရဲ့​ အစိုး​ရအ​ေနနဲ့​ နိုင်ငံသား​ဥပ​ေဒနဲ့​ ပတ်သက်တဲ့​ ဒီလို ကိစ္စမျိုး​ေတွကို မှန်မှန်ကန်ကန် မျှမျှတတနဲ့​ ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့​ သတ္တိရှိဖို့​လိုပါတယ်။
ြမန်မာနိုင်ငံက မွတ်စလင်ဘာသာဝင်​ေတွနဲ့​ ပတ်သက်ြပီး​ ​ေြပာရမယ်ဆိုရင်၊​ ကျွန်မ ဒီ ဂျပန်နိုင်ငံကို မလာခင် မြကာ​ေသး​မီကပဲ မွတ်စလင်​ေခါင်း​ေဆာင်အချို့​နဲ့​ ​ေတွ့​ဆံုခဲ့​ပါတယ်။ ကျွန်မတို့​နိုင်ငံမှာ ြဖစ်​ေပါ်​ေနတဲ့​ ပဋိပက္ခ​ေတွနဲ့​ ပတ်သက်ြပီး​ ​ေြပာခဲ့​ဆိုခဲ့​ြကပါတယ်။ အဲ့​ဒီမှာ အင်မတန် စိတ်မ​ေကာင်း​ြဖစ်စရာတစ်ခုက ဘာလဲဆို​ေတာ့​ သူတို့​ေတွထဲက ဘယ်သူမှ ြမန်မာနိုင်ငံကလွဲြပီး​ တြခား​ဘယ်နိုင်ငံကိုမှ သိြကတာမဟုတ်ပါဘူး​။ သူတို့​ကိုယ်သူတို့​ ဒီနိုင်ငံသား​ေတွအ​ေနနဲ့​ပဲ မှတ်ယူထား​တာပါ။ ဒါ​ေပမယ့်​ ဒီနိုင်ငံဟာလည်း​ သူတို့​နိုင်ငံမဟုတ်ဘူး​ဆိုတဲ့​သ​ေဘာမျိုး​ ​ေြပာဆိုခံ​ေနရတာမျိုး​ေတွဟာ သူတို့​ကို စိတ်ဆင်း​ရဲ​ေစပါတယ် ။ ဒါက​ေတာ့​ အင်မတန် စိတ်မ​ေကာင်း​စရာ အ​ေြခအ​ေနပါပဲ။
ကျွန်မတို့​ဟာ ကိုယ်နဲ့​မတူတဲ့​ အြမင်​ေတွကို နား​လည်လက်ခံနိုင်ဖို့​ ​ေလ့​လာြကရပါမယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​ ကျွန်မ ​ေစာ​ေစာက​ေြပာခဲ့​သလိုပဲ ကျွန်မတို့​ရဲ့​ ြပည်သူလူထုဟာ ဒီလိုမတူညီမှု​ေတွ ကွဲြပား​မှု​ေတွကို နား​လည်လက်ခံနိုင်ဖို့​ဆိုလို့​ရှိရင် ကျွန်မတို့​ရဲ့​ ြပည်သူလူထုကို လံုြခံုမှု​ေတွ​ေပး​ဖို့​လိုအပ်ပါတယ်။ အချင်း​ချင်း​ြကား​ မတူညီမှု​ေတွကို ​ေြပ​ေြပလည်လည်​ေဆွး​ေနွး​နိုင်ဖို့​အတွက် ြပည်သူလူထုမှာ လံု​ေလာက်တဲ့​ လံုြခံုမှုကို ခံစား​ရဖို့​လိုပါတယ်။ ကျွန်မတို့​ရဲ့​ ြပည်သူ​ေတွဟာ ကိုယ့်​အိမ်က​ေန အြပင်ကို ထွက်ဖို့​ေတာင်မှ စိုး​ရွံ့​ေနရရင်၊​ မလံုမြခံုခံစား​ေနရရင်၊​ ကိုယ့်​ကိုယ် ကိုယ်နဲ့​မတူတဲ့​ အြခား​အဖွဲ့​အစည်း​က လာြပီး​ အန္တရာယ်ြပုမှာ စိုး​ရိမ်​ေနရရင် ကျွန်မတို့​ေတွဟာ ဘယ်လိုလုပ်ြပီး​ ဒီမတူကွဲြပား​မှု​ေတွကို​ေြဖရှင်း​နိုင်မယ့်​ နည်း​လမ်း​ေတွကို ရှာနိုင်ပါ​ေတာ့​မလဲ။
အဲ့​ဒါ​ေြကာင့်​ပဲ ဥပ​ေဒစိုး​မိုး​ေရး​ဟာ အ​ေရး​ြကီး​တယ်ဆိုတဲ့​အ​ေြကာင်း​ ကျွန်မအထူး​အ​ေလး​ေပး​ြပီး​ ​ေြပာ​ေနရတာပါ။ ဒါ​ေပမယ့်​ ကျွန်မရဲ့​ ဥပ​ေဒစိုး​မိုး​ေရး​ သ​ေဘာထား​ကို လူ​ေတွက စိတ်ဝင်စား​စရာလို့​ မြမင်ြကပါဘူး​။ သို့​ေသာ်လည်း​ ဥပ​ေဒစိုး​မိုး​ေရး​ဟာ ကျွန်မတို့​အတွက် အလွန်ပဲ လိုအပ်​ေနပါတယ်။

Daw Suu on violence against Muslims in Burma
***************************************
With regard to violence, I object to violence committed by anybody against anybody. It is not matter whether the violence is committed by buddhists or by muslims or by christians. I object to it entirely. I’ve always been against violence especially in politics.
I am sorry that our people are not able to settle the differences across the table like talking to one another rather than by resorting to violence.
I’ve said this very clearly that any violation of human rights and any acts of violence are inimical to a united and peaceful society, and I stand by that.
With regard to whether or not, the rohigyas are citizens of the country that depends very much on whether or not they meet the requirements of the citizenship laws as they now exist.
There are those who say Burmese citizenship laws which are based on 1982 law are not fair. That is the different question. At the present what we have to find out is whether all those who are entitled to citizenship under the present law have been given citizenship. And once they’ve been given citizenship, have they been given all the rights of citizens? That has to be established first.
And then we must go on to assess this citizenship law to find out whether it is in line with international standards. I think every country is entitled to say that they will work in accordance with existing laws but at the same time, every country has a responsibility to consider the possibility that the laws are not in keeping with international standards. And this, the Burmese government should have the courage to do, to face the issue of citizenship fairly.
With regard to the Muslim of Burma, I met some Muslim leaders recently just before I came to Japan. And we talked about all these communal problems. And it is very sad because none of them had ever known any other country except this one. I mean that to say except Burma. And they did not feel that they belong to anywhere else and it was sad for them that they were made to feel they did not belong in our country either. And this is a very sad state of affairs.
We must learn to accommodate those with different views from ours. But as I said earlier if we want our people to sort out the differences, we must give them security. We must make them feel secure enough to talk to one another. If you don’t feel secure enough to go out of your house, if you’re afraid that every time you go out of the house, you might be attacked by somebody from a different community, how can you expect them to sit down and sort out the differences.
Which is why I put so much emphasis to rule of law. And which is why people find my attitude so boring because rule of law is not exciting. But it is very necessary.

တကယ့်​ နိုင်ငံ့​ရတနာ


ကျွန်မတို့​နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့​တြခား​နိုင်ငံ​ေတွနဲ့​ ယှဉ်လိုက်လို့​ရှိရင် သဘာဝသယံဇာတပစ္စည်း​ အများ​ြကီး​ြကွယ်ဝတဲ့​နိုင်ငံပါ။ ဒါ​ေပမယ့်​ တကယ့်​နိုင်ငံရဲ့​ ရတနာက​ေတာ့​ သူ့​နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား​ေတွပဲ။
နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား​ေတွ အရည်အချင်း​ မရှိလို့​ရှိလို့​ရှိရင် ​ေြမ​ေအာက်သယံဇာတ​ေတွပဲြဖစ်ြဖစ်၊​ ​ေြမ​ေပါ်သယံဇာတ​ေတွပဲြဖစ်ြဖစ် ဘယ်​ေလာက်များ​များ​ အချည်း​နှီး​ပဲ။
ဥပမာဆိုလို့​ရှိရင် ကျွန်မတို့​ရဲ့​သစ်​ေတာ​ေတွ ြပုန်း​တီး​သွား​တယ်။ အင်မတန်မှ ကမ္ဘာက​ေနြပီး​ေတာ့​ တန်ဖိုး​ထား​ရတဲ့​ ကျွန်သစ် သစ်​ေတာ​ေတွဆိုရင် ​ေတာ်​ေတာ်များ​များ​ဟာ ြပုန်း​တီး​သွား​ြပီ၊​ ​ေပျာက်ကွယ်သွား​ြပီ။ ဒါက သဘာဝသယံဇာတ​ေတွ။
ဘာြဖစ်လို့​ ြပုန်း​တီး​သွား​လဲ၊​ ​ေပျာက်ကွယ်သွား​လဲဆို​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​ရဲ့​ တကယ့်​ ရတနာ​ေတွြဖစ်တဲ့​ ြပည်သူလူထု၊​ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား​ေတွ အ​ေနနဲ့​ ဒီသစ်​ေတာ​ေတွကို မကာကွယ်နိုင်ခဲ့​လို့​။ မ​ေစာင့်​ေရှာက်နိုင်ခဲ့​လို့​။
တချို့​က​ေြပာမှာ​ေပါ့​။ ဒါ ကျွန်​ေတာ်တို့​ ကျွန်မတို့​နဲ့​ဆိုင်တာမှ မဟုတ်ပဲ။ အစိုး​ရက သူ့​ဘာသူ လုပ်ချင်တိုင်း​လုပ်သွား​တာ ဆို၊​ ဒါလည်း​မှန်​ေတာ့​မှန်ပါတယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​လည်း​ ြပည်သူြပည်သား​ေတွမှာလည်း​ တာဝန် ရှိတာပဲ။ ဒီအစိုး​ရဆိုတာလဲ ဘယ်ထဲက ​ေပါက်ပွား​လာလို့​လဲ။ ြပည်သူြပည်သား​ေတွထဲကပဲ ​ေပါက်ပွား​လာတာပါ။

ဒီမိုက​ေရစီစနစ် vs ြပဿနာများ​


ကျွန်မတို့​ ဒီမိုက​ေရစီစနစ်ကို ​ေရွး​ချယ်ရတဲ့​ အ​ေြကာင်း​ကလည်း​ ဒီစနစ်သာလျှင် နိုင်ငံသား​ေတွရဲ့​ အခွင့်​အ​ေရး​ေတွကို အြပည့်​အဝကာကွယ်မှု​ေပး​မယ်လို့​ ကျွန်မတို့​ယံုြကည်လို့​ ဒီမိုက​ေရစီစနစ်ကို ​ေရွး​ချယ်ခဲ့​တာပါ။
ဒါ​ေပမယ့်​လည်း​ ဘယ်လို စနစ်ပဲြဖစ်ြဖစ် ဒီစနစ်ကို ကျင့်​သံုး​တဲ့​ လူ​ေတွဟာ မှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်​သံုး​မှ မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ကိုင်မှသာလျှင် ထိ​ေရာက်နိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ​ေြကာင့်​ ကျွန်မတို့​ဟာ ဒီမိုက​ေရစီစနစ်ကို ကျင့်​သံုး​ေနလို့​၊​ ဒီမိုက​ေရစီလမ်း​စဉ်ကို ​ေလျှာက်​ေနလို့​ အား​လံုး​ အဆင်​ေြပ​ေနြပီလို့​ ကျွန်မတို့​ ဒီလို သတ်မှတ်လို့​ မရပါဘူး​။ ဒီမိုက​ေရစီစနစ်ကို ​ေစာင့်​ထိန်း​ဖို့​၊​ ဒီမိုက​ေရစီစနစ်ကို ကာကွယ်​ေစာင့်​ေရှာက်ဖို့​ဆိုတာ ကျွန်မတို့​ အစဉ်အြမဲ ကျိုး​စား​ေနရမှာပါ။
အင်မတန် ဝါရင့်​ေနြပီြဖစ်တဲ့​ ဒီမိုက​ေရစီနိုင်ငံြကီး​ေတွမှာ ​ေတာင်မှ ြပဿနာ​ေတွဟာ ရှိဆဲပါ။ ြပဿနာ​ေတွဆိုတာလည်း​ အြမဲပဲ ရှိမှာပါ။ ဘာြဖစ်လို့​လဲဆို​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​ရဲ့​လူ့​အသိုင်း​အဝိုင်း​ဆိုတာဟာ လူအမျိုး​မျိုး​၊​ အ​ေတွး​အ​ေခါ်အမျိုး​မျိုး​၊​ အြမင်အမျိုး​မျိုး​နဲ့​ ဖွဲ့​စည်း​ထား​တာမို့​ ြပဿနာ​ေတွက​ေတာ့​ အစဉ်အြမဲပဲ ရှိ​ေလ့​ရှိထရှိပါတယ်။ ဒီြပဿနာ​ေတွကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဒီမိုက​ေရစီနည်း​ကျကျ ​ေြဖရှင်း​ဖို့​သာ ကျွန်မတို့​ဟာ ​ေလ့​ကျင့်​ယူရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ပညာ​ေရး​စနစ်


ပညာအရည်အချင်း​ နိမ့်​သွား​ရတာက​ေတာ့​ ဒီ ပညာ​ေရး​စနစ်မ​ေကာင်း​လို့​ပဲ။ ဒီကိစ္စြပုြပင်ဖို့​ ကျွန်မတို့​ကျိုး​စား​ေနပါတယ်။
လွှတ်​ေတာ်က​ေနတဆင့်​ ဥပ​ေဒ​ေတွလုပ်ြပီး​ ြကိုး​ပမ်း​တာက တစ်ဖက်၊​ တစ်ဖက်က​ေတာ့​ ြပင်ပမှာ ပညာ​ေရး​နဲ့​ပတ်သက်လို့​ တတ်နိုင်သမျှ အ​ေထာက်အကူ​ေတွ​ေပး​တာကတစ်ဖက် အဲ့​ဒီလိုနည်း​ေတွနဲ့​ ကျွန်မတို့​ ပညာ​ေရး​စနစ်ကို တိုး​တက်​ေအာင်လုပ်ပါ့​မယ်။
ြပည်သူ​ေတွကလည်း​ ကိုယ့်​အချင်း​ချင်း​ ပညာ​ေပး​တဲ့​ဟာ​ေတွကို လုပ်ြကပါ။ မိဘ​ေတွက သား​သမီး​ေတွလို။ ဆရာဆရာမ​ေတွက တပည့်​တပန်း​ေတွလို။ မိတ်​ေဆွအချင်း​ချင်း​ြကား​မှာ ကျွန်မတို့​နိုင်ငံက ြပည်သူ​ေတွဟာ တန်ဖိုး​ရှိတဲ့​ ြပည်သူ​ေတွြဖစ်​ေအာင်လို့​လုပ်ြကပါ။

ပဋိပက္ခ​ေြဖရှင်း​ေရး​ရဲ့​ အ​ေြခခံ


ြပည်သူ​ေတွ​ေပါ်မှာတည်တဲ့​ ဒီမိုက​ေရစီ


ဒီမိုက​ေရစီနိုင်ငံြဖစ်​ေရး​ဆိုတာဟာ ြပည်သူ​ေတွအ​ေပါ်မှာ တည်တယ်။ အဖွဲ့​တစ်ခု​ေပါ်မှာလည်း​ မတည်ဘူး​။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်​ေယာက်​ေပါ်မှာလည်း​ မတည်ဘူး​။ ခပ်တိုတို​ေြပာရရင် ကျွန်မအ​ေပါ်မှာလည်း​ မတည်ဘူး​။ ြပည်သူ​ေတွ​ေပါ်မှာတည်တယ်။
ဘာြဖစ်လို့​လဲဆို​ေတာ့​ ကျွန်မဒီလို အနှစ် ၂၀ ​ေကျာ်ရပ်တည်နိုင်တာဟာ ြပည်သူရဲ့​ေထာက်ခံမှု​ေြကာင့်​ပဲ။ ြပည်သူရဲ့​ယံုြကည်မှု​ေြကာင့်​ပဲ။ ​ေနာက်ြပီး​ေတာ့​ ကျွန်မရဲ့​ြပည်သူ​ေပါ်မှာထား​တဲ့​ ယံုြကည်မှု​ေြကာင့်​ြဖစ်တယ်။ ကျွန်မတို့​ရဲ့​နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား​ေတွဟာ ဒီနိုင်ငံကို တိုး​တက်​ေအာင်လို့​လုပ်နိုင်တဲ့​ အရည်အချင်း​ရှိတယ်ဆိုတာကို ကျွန်မ ယံုြကည်တယ်။ အဲ့​ဒီယံုြကည်ချက်မရှိရင် ကျွန်မ ဒီအလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး​။
ဘာြဖစ်လို့​လဲဆို​ေတာ့​ ကဲ ဆိုပါ​ေတာ့​ ကျွန်မတစ်​ေယာက်တည်း​ကပဲ တခါတည်း​ ြဖစ်​ေစဆိုြပီး​ေတာ့​ ြဖစ်​ေအာင်လုပ်ြပီး​ေတာ့​ ဒီမိုက​ေရစီရ​ေအာင် လုပ်နိုင်တယ်ပဲဆိုပါ​ေတာ့​ ဆက်ြပီး​ေတာ့​ ထိန်း​သိမ်း​သွား​ရမှာ ြပည်သူ​ေတွပဲ။ ကျွန်မလည်း​ အနိစ္စတရား​အရ တစ်​ေန့​တစ်ချိန်တစ်ခါမှာ ရှိ​ေတာ့​မှာ မဟုတ်ဘူး​။ အဲ့​ဒီ​ေတာ့​ ဒီလိုအချိန်အခါမှာ ဆက်ြပီး​ေတာ့​ ထိန်း​သိမ်း​နိုင်မယ့်​ ြပည်သူ​ေတွရှိမှ လုပ်ရကျိုး​နပ်မှာ။
ဒါ့​ေြကာင့်​ ကျွန်မ ဒီမိုက​ေရစီလှုပ်ရှား​မှုမှာ ဘယ်တုန်း​ကမှ စိတ်က မယိမ်း​မယိုင်ပဲ လုပ်ခဲ့​သလည်း​ဆိုတာ အ​ေြခခံအား​ြဖင့်​ ကျွန်မတို့​ရဲ့​ ြပည်သူလူထုအ​ေပါ်မှာ ကျွန်မယံုြကည်မှု ရှိလို့​ပဲ။
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2013. ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်ေြပာစကားများ - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger